Satua Bali Archives - sastra bali

I Dempuawang

By | Satua | No Comments

Kacrita wénten reké tuturan satua, Ida Sang Prabhu madué putra tetiga, lanang kekalih istri adiri. Kocap, duk putranidané makatetiga kari alit-alit, Ida Sang Prabhu kalimburan, lulut asih tekén I Limbur. Ulihan patuduh I Limbur, Ida Sri Praméswari kategel di batan kandang siapé tan kaicén ajengan, muah putrané makatetiga kakutang di…

Read More

Ayam Ijo Sambu

By | Satua | No Comments

Wénten kocap katuturan satua saking jagat Jembrana sané sampun lumbrah kabaosang antuk para janané sané seneng ka tajén, wénten kabaos ayam ijo sané mawasta Ijo Sambu, nanging kawéntenané arang pisan. Rupanipun ijo masuku biru, matanipun ireng kadi makukus, muanipun ireng (mianaan), tegilipun putih semu kuning kadi malem, ikuh manukipun putih….

Read More

Tosning Dadap Tosning Presi

By | Satua | No Comments

Kocap wénten katuturan satua Jero Dukuh ring Kadampal. Dané madué rabi kekalih, rabinné sané duuran madué oka akutus, asapunika taler sané alitan taler madrebé oka akutus. Okané sané duuran kawastanin I Tosning Dadap, sané alitan kawastanin I Tosning Presi olih ajin danéné. Sampun pada duur, makasami okan-okan Jero Dukuh Kadampal…

Read More

Nang Bangsing teken i Belog

By | Satua | No Comments

Tuah ada tuturan satua anak masawitra ajaka dadua, madan Nang Bangsing tekén I Belog. Pasawitrané koné mula sangkaning nekéng tuas, pakrubuk ajaka dadua saling silih, saling tulungin yén pét ada silih tunggil tusing ngelah tur ngelah gegaén abot. Ento mawinan Nang Bangsing ajaka I Belog setata ngenah anut yén upamiang…

Read More

Katuturan Kambing Takutin Macan

By | Satua | No Comments

Katuturan Kambing Takutin Macan Wenten kambing luh mawasta Ni Mesaba. Ipun memanah pacang luas ngererh tetedan. Raris ipun mapajar teken pianak ipun, “Duh pianak meme anake buka dewa, dinane jani I Dewa nongos jumah meme lakar luas ngalih tetedan kemu ka gunung”. Raris semaur pianakne ane madan Ni Wiwingsali. “Yan…

Read More