I Kepuh Mati Baan Drowaka

1870

Mohon support WEB Sastra Bali dengan mensubscribe channel youtube ORGANIC MIND

Kacarita di tengah tegale linggah ada punyan kepuh gede tur tegeh. Punyan kayune ento madan I Kepuh. Di carangne ada kedis goak matinggah. I Goak lantas matakon teken I Kepuh. “Ee. Kepuh, saking kaliwat kapiolasan icange nepukin cai. Goban caine layu dudus. Don caine ligir. Buine kulit caine telah babak belur.
I Kepuh lantas masaut, “Aduh, Goak. Saja keto buka munyin caine. Sabilang tengai i pangangon teka mai, sambilanga masayuban laut ngleslesin kulit icange. Aduh ! sing gigis sakitne. Adenan suba mati bandingan teken idup.”
Masaut lantas I Goak, “Ee, Kepuh, eda suba sangsaya. Ada pangupayan icange apanga cai seger. I pangangon apanga suud mai ”
“Nah, cai Goak ! terusang legan caine ! Yening icang seger, icang tusing bani piwal teken legan muah tresnan caine !. Keto pasubayan I Kepuhe. Suba keto I Goak lantas makeber ngalih bebangkan ane berek. Bangken lelipi, bangken siap, muah bangken cicing. Onya bebangkene totonan kagantungang di carang-carang kepuhe. Banyehe paketeltel ulung di tanahe. Bon bengune maimpugan. Uli dugase ento tusing ada pangangon bani kema paek teken I Kepuh.
Makelo-kelo seger I Kepuh. Carange rembiak, donne gadang lum. I Kepuh liang pesan kenehne. Ditu lantas I Goal mamunyi teken I Kepuh, “Nah, buka pasubayan icange malu, jani icang lakar ngingsanang taluh tekening cai. Melahang nyen nyaga ! Yan ada anak nagih wiadin ngusak asik da baanga !”.
“Nah, da suba sangsaya teken icang !”. Sawireh keto munyin I Kepuhe, lantas ditu I Goak mataluh telung bungkul.
Gelisang crita tan panaen ada lelipi gede madan I Lelipi Raja, teka bedak layah tur mamaksa nagih taluhne I Goak. I Kepuh nombahang. Nanging I Lelipi sahasa nagih ngamatiang I Kepuh, tur mamunyi, “Nah, nyen bani teken awake. Awake suba sakti tan patandingan di jagate. Tusing ada anak bani. Apa buin buka I Goak, kedis nista, joh tanding teken awake. Awake lakar nyaga dini di bongkol caine”. Sawireh keto munyin I Lelipi Raja, lantas kapineh-pineh baan I Kepuh. “Beh saja adanan masawitra ngajak I Lelipi Raja” . Ditu lantas kaserahang taluh I Goake makejang.
Gelisang crita, disubane telah taluhne kaporot, lega I Lelipi Raja. Ditu lantas ia magook, nyaga I Kepuh di bongkolne. Uli dugase ento nyumingkin tusing ada ane lakar sangsayaninna teken I Kepuh.
Critayang jani I Goak sebet pesan, sawireh taluhne suba kaporot baan I Lelipi Raja. Ditu lantas I Goak mapineh-pineh. “Nah, ne tuah I Kepuh linyok teken pasubaya. Ne ane madan timpal drowaka. Nah yening keto, tusing makelo ia lakar idup. Palane tusing teher teken pasubaya”. Disubane keto lantas ia makeber magedi ninggal I Kepuh.
I Lelipi Raja tan mari ka desa-desa ngalih tetedan. Asing ada ubuh-ubuhan, kacidra laut uluha.
Krama desa Mandara Giri keweh, krana ubuh-ubuhane sesai ada dogen ane ilang. Ada ane kelangan siap abengbengan. Ada ane kelangan cicing muah celeng. Ada masih ane kelangan sampi wiadin kebo.
Dane Bendesa Mandara Giri nyangkepang krama desane. Para pacalang apanga magebagan, tur ngronda. Ada masih ane ngintip nyliksik, nyen sujatine malinge ento. Salah tinunggal ada ane ngetaraang malinge ento tusing ada len teken lelipi gede, ane madan I Lelipi Raja. Ia magook di bongkol Kepuhe.
Ditu laut Bendesa Mandara Giri ngarahin krama desane apanga buin mani, soang-soang ngaba saang pada mapesel anggon nunjel gook I Lelipine, tur ngaba tongked wiadin tumbak.
Buin manine pasemengan kulkule suba katepak bulus, ngwangsitin krama desane apanga tragia ngaba saang muah gegawan. Rame-rame lantas para krama desane nyorjor ka gook I Lelipine. Gooke kasengsengin aji saang matumpuk-tumpuk, nganti nginderin bongkol kepuhe. Laut katunjel. Sepanan apine ngabar-abar, andusne malepuk. I Lelipi Raja di gookne kapanesan, kebus tan sita baan naanang. Awakne lepuh puun, bayunne lempor. Ia lantas klasak-klisik pesu. Mara nengok uli kobaran apine, jag kalempagin tur katumbakin. I Lelipi Raja mati tan Pangundili. Apine sayan ngedenang, kanti I Kepuh puun sengeh.
Sabha Sastra Bali, Denpasar
The Black cat by bcduncan

~ Article view : [927]