Pupulan Sasenggakan

4080

Mohon support WEB Sastra Bali dengan mensubscribe channel youtube ORGANIC MIND

Buka besine teken sangihane, pada apesne

suksemanipun : sakadi anake sane mapakarya, sang nalih miwah sang sane kadalih, janten sami katahipun nelasang prabeya.

 
Buka bikule, ngutgut sambilang ngupinin

suksemanipun : sakadi anake sane madaya kaon wiadin corah, seka kidik ngambil barang-barang timpalipune, kewanten ipun mapi-mapi nulungin.

 
Buka becicane ujanan, nguci

suksemanipun : sakadi anake sane ngucekcak ngomong nenten karwan tuktuk bongkolipun.

 
Buka bikule pisuhin, sumingkin bejit

suksemanipune : sakadi anake alit-alit kual, yening ajahin wiadin glemekin ipun sumangkin kual.

 
Buka bukite ejohin, katon ngrawit

suksemanipun : sakadi anake pakantenan ipun saking doh jegeg utawi bagus, kewanten wawu tampek tlektekang ipun bodo, muanipune burik.

 

 


Buka cicinge ngongkong, tuara pingenan nyegut

suksemanipun : sakadi jadmane sane degag ngaku wanen, kewanten jatinpune getap.

 
Buka dedalune, kampid baan nyilih

suksemanipun : sakadi anake sane ngango bungah becik-becik, kewanten jatinipun pangangge punika makasami antuka nyelang.

 
Buka dangap-dangape, gede-gede kayune ogara

suksemanipun : sakadi anake sane gemba katunan bayu miwah gelar (arta), nagih ngambil pakaryan sane ageng kalih akeh pacang nelasang prabeya.

 
Buka entikan oonge, ngulah pesu

suksemanipun : sakadi anake sane ngomong ngawag-ngawag, sane nenten madasar antuk papineh.

 
Buka goake, ngadanin ibane

suksemanipun: sakadi anake sane corah raris nuturang maling (maling teriak maling).

 
Buka jagunge, gedenan ati

suksemanipun : kaucapang ring anake sane sombong tur degag, ngaku wanen utawi sugih.

 
Buka jangkrike, galak di bungut

suksemanipun : sakadi anake sane galak (gati) di omong, kewanten nenten purun ngalaksanayang.

 
Buka kamben madare, liunan bikas

suksemanipun : sakadi anake sane belog ajum parisolahipun tan anut ring tata krama.

 
Buka kamene uwek jaitin, munjuk benang tuna aji

suksemanipun : sakadi anake sane maduwe umah tuduh, raris engsubina antuk upih tuduhipune ical kewanten pakantenan ipun kaon.

 
Buka kambinge ngamah gendola, macueh-cueh

suksemanipun : sakadi anake sane ngajengan sedah wiadin maanci, jantos marues-rues bibih ipune barak.

 
Buka katake matindik, salah genah

suksmaipun : Sakadi anake sane nenten uning nganutang payas dewek wiadin panganggo pakantenanipun tani asin.

 
Buka kasumba Jawane, ngamahin,

suksmanipun : Sakadi anake sane kereng madaar kewanten mayus, nenten demen makarya.

 
Buka lindunge uyahin, blangsah,

suksmanipun : Sakadi anake sane uyang paling nenten uning-uning nongos.

 
Buka macane (mionge), ngengkebang kuku,

suksmanipun : Sakadi anake sane pradnyan (wikan), ngengkebang kepradnyanan (kawikanan).

 
Buka macane, nakutin lawat,

suksmanipun : Sakadi anake sane marasa ring dewekipune iwang wiadin corah, setata ipun mrasa congah wiadin takut tur kabilbil.

 
Buka mlali api, mara ngasen kebus,

suksmanipun : Sakadi anake sane ngambil pakaryan sane sukeh tur madurgama, risampune ipun sengkala wawu ipun mrasa.

 
Buka makpak tebune, ampsne kutang,

suksmanipun : Sakadi anake sane makurenan, ring kantun pangantenan, kalih sasuenne kantun bajang kasayangang tur kajungjung, risampune tua tan mampuh kakutang.

 
Buka naar be ne matah, nglawan-nglawanin,

suksmanipun : Sakadi anake sane kapaksa kakenken ngambil pakaryan sane nenten demenin wiadin nenten uningin ipun, punika mapuara nenten becik.

 
Buka naar krupuke, gedenan kroakan,

suksmanipun : Sakadi anake sane ngaku wanen kalih jaga muputuang karya, sakewanten nenten wenten buktinipun nglaksanayang.

 
Buka medil kapecite, gedenan bea,

suksmanipun : Sakadi anake sane ngambil pakaryan ageng kalih katah nelasang prabea, kewanten pikenoh kalih pikolihipun akidik.

 
Buka nakep balange dadua, maka dadua tuara bakat,

suksmanipun : Sakadi anak sane mamanah bingbang akeh mangambil pakaryan wiadin nglamar pakaryan, pamuput makasami nenten keni.

 
Buka negakin gadebonge, ngasa teken jit belus,

suksmanipun : Sakadi anake sane ngrasa ring sikian iwang wiadin corah, dados ipun kimud utawi kabilbil (congah).

 
Buka ngae bajune, sikutang ka raga,

suksmanipun : Saluiring polah laksana kalih raos, marep ring timpal utawi anak lianan, patut dumun imbanganng ring raga becik miwah kaonipun.

 
Buka ngalih bedigale, ngadu sebeng,

suksmanipun : Mangda uning i raga nyidra semu kalih laksana timpal wiadin anak sane darma wiadin krinyi utawi egar wiadin sebet.

 
Buka ngenjekin ikut cicinge, mabalik nyaplok,

suksmanipun : Sakadi i bapa ngenken i pianak ngrereh napi-napi, raris i pianak mabalik ngenken bapanipune ngerereh punika.

 
Buka ngetakang joane di batan umah, likad maideh,

suksmanipun : Sakadi anake sane kapingsalah ngamargiang kapatutan ring nyama wiadin panyaman sane sampun terang ipun iwang.

 
Buka nyilsil kadelene, liunan pakpak kuangan gelekang,

suskmanipun : Agengan pakaryan ring pikolihipun.

 
Buka nyitsit tiinge, amis kecerikan,

suksmanipun : Yadin amunapi kapatutan anake sane alitan wiadin sane soran, yening sane agengan kalih kuasa jaga nyisipang, janten ipun pasang sisip.

 
Buka padine misi nguntul, ane puyung nyeleg (sunggar),

suksmanipun : Anake sane pradnyan (wikan) alep tur meneng-meneng, kewanten anake sane belog punggung tur sombong ngucekcak.

 
Buka paete, nagih getok,

suskmanipun : Sakadi anake sane belog tur nagih perintah kewanten mangda ipun makarya.

~ Article view : [3872]