Barong Landung

1914

Mohon support WEB Sastra Bali dengan mensubscribe channel youtube ORGANIC MIND
Witnyané Ida sang prabu  sané kabaos Dalem Jayapangus, pinaka prabu paling lingsir sekitar 800 M. Rauh Dewi Danu ke Bali saka warsa 9, sekitar tahun 87 M, sampun wénten ring Bali, Sang Hyang Ageni Jaya megenah ring Lempuyang, Sang Hyang Puran Jaya sané magenah di puncak gunung agung, Déwi Danu di puncak batur. Ini sané kasengguh Sang Hyang Dapur Tiga.
Sang Hyang Dapur Tiga sané marupa putran-putran sang Hyang Pasupati ngawit saking Jawi puncak semeru. Nah, rikala warsa 9 saka utawi tahun 87 M,  ida rauh ka Bali, rikala warsa 11 M mabalik malih saking Bali ka Jawi, kaping kalih duaning durung wénten nak mabakti, rikala warsa 89 M, ida kasarengin olih sametone bin 4. Sang Hyang Manik Gumawang di puncak Beratan, Sang Hyang Manik Galang di Penataran Sasih Péjéng, Sang Hyang Manik Tugu di Andakasa, Sang Hyang Manik Tumuwuh wénten ring Batu Karu Tabanan. Dadiné papitu putran pasupatiné ngabih jagat Baliné.
Nah, né ngabih jagat Bali puniki mawinan, raris Ida Hyang Dewi Danu rikala warsa 800M, ada jani Dalem Jaya Pangus. Nah sakondén ida ngambil Déwi Danu, ngambel jagat di Singa Duala (sekarang di sebut Dalem Puri). Nah, di Singa Duala ida malinggih. Rikala drika Dalem Jayapangus ampun madué rabi, sakéwanten malih makayunan pacang ngambil rabi, panak Cocomanira, Cocomanira inggih punika silih tunggil pedagang Cina sané tuwun di Sanur, punika mawinan wénten prasasti Belanjong (belahan jukung). Perasasti Belanjong punika silih tunggil prasasti sané nyiriang Cina rauh ka Bali. Nah duk punika kampih Cocomanira ring Batu Klotok, katulungin olih sang maraga Kakua Blimbing, miwah kuma raja. Kakua Blimbing punika penyu Blimbing ancangan ida batara Klotok, nika sané nulungin. Nah..rikala punika ida majanji ajak Batara Klotok.
“Cening lakar anggon nyama gedénan di Bali, jadma Cina puniki majanji pacing ngaturang pengobatan Cina nganggén taru pramana pengobatan tradisional Cina, sané mawit saking entik-entikan. Sadurung ipun prasida nebus janjiné, ipun sampun mati. Nah, rikala punika ida ngarangsuk ring awak manusia sané mawasta Arya. Arya puniki sané karangsukin antuk rohnyané Cocomanira, nah ngantos mangkin kantun wénten ring Negara Cocomanira, yadiastun ipun jadma Bali, sakewala rohnyane Cocomanira masuk ka jadma punika.
Nah rikala punika Cocomanira dados saudagar, tangkil ring ida sang prabu, ngajak panak ngajak kurenan, ditu sang prabu kalulutan asmara.
“Peh encik..! encik mai ka Bali ngaba pis bolong dagangan kené-kené! Tiang demen tekén pis bolongé né!. Nah panak enciké kal juang gelah, né madaan Kangcingwi”. Rikala punika sang prabu sampun kapatiunguin olih bagawanta puri.” Ratu duagung sampunang ratu ngambil wong Cina, duaning wong Cina saking duranegara ten dados!, duaning manur ring pitaem-taem Ida Batara Klotok nak wong Cina punika kanggén sameton paling lingsir olih sameton Bali. Sampunang I ratu pacang purun ngambil anak Cina!”. Keto bhagawantané matur.
Nah, ditu mamedih ida sang prabu menggah piduka, “Péh peranda sakti mula saja. Peranda dadi bagawanta puri sakéwantén yen amoné kita tuek baos piungun peranda sinah sampun tiang nénten satuju, titiang puniki pacang ngambil rabi, yén peranda dong sapunika nak ngelarang kesucian, sulinggih. Yén titiang sang naga sinatria sayan liu rabin tiangé, sayan mawibawa. Sawireh liu nglah panjak. Yén peranda tan satuju jeg, makaon sampun tu peranda! Wusan sampun dados bagawanta puri!”. Nah kausir ida peranda!
“Nah cening, cening Dalem Jayapangus, bapa sing je kal kén-kén. Kéwala ulian cening bakal megatang baktin bapané, buin mani puan wug jagat Baliné,  de bapa sesela. Duaning bapa nak ngisi di cangkem, mangan cangkem ajiné apé jek orang aji, wug pulau Baliné, jagat Baliné wug! Duaning awig-awigé langgar I dewa, duaning I dewa bani mamurug nak sing dadi nganten ajak nak Cina, I dewa nganten, né kal ngranayang bakal uwug jagat Baline. Bin pidan santanan I dewa kal nguwugang Baliné!”. Punika bawos ida paranda majarang parindikané, sambil ida mapamit.
Nah, gelisang carita ngantén ngajak Kangcingwi, péh ramé ditu anaké ngayah, lakar mapawiwahan. Péh, makacakan panjaké ditu ngayah, ada né satuju ada né nénten satuju. Né setuju ditu ngayah, ané ten satuju makejang mapamit. Pisah lantas panjak jagat Bali maileh-ilehan, ada Ketampak Siring, Tabanan. Nah ditu Sang Prabu Jayapangus mérabian. Wusan punika matataban. Jek banjir gedé, ujan bales kayang puriné anyud. Nah, ditu mara Ida rumasa salah manut tekén pemanstun ida peranda, nah disubané uwug jagat Bali muah puri Balinételah, ditu di Siwaduara tanah longsor telah masih anyut, sampun kéntén Ida sang Dalem Jayapangus inget téké daging pabesen ida peranda, nah ditu ida nitah patihnyané.
“Paman, paman, kemu tanggkilin Ida Peranda, dije je ditu gumi alin-alin”, malih katanggkilin peranda nunasang indik dije minab iwang sang prabu. “Mangkin dije titiang ngrereh genah pang becik?”
 Ditu Ida Pedanda mekejang mawali buin ka Puri ngiringang Ida Dalem Jayapangus, Akhirné ngaé Siwa Duara di Balingkang pilih Ida. “Di Penelokan di Kintamani tuun kangin ditu tongosné datar. Nah, ditu I dewa ngaryanin puri baru (anyar), ditu mewinan Balingkang kabaos desa jagaté di Penelokan. Né mangkin wusan maparab Dalem Jayapangus, magentos antuk Dalem Balingkang”.
 Yén mekudang tahun kadén sampun drika di Balingkang masih kondén madué oka. Ngrengeng indik-indik kén laguné Kangcingwi. “Nah diapin beli, napi I Dewa mekelo-kelo ajak beli matemu adi sing ada sentana, bin mani puan nak beli perlu ngelah sentana pang ada ngentosin linggih beliné. Kénkén je ben I Dewa, nah yén dadi, beli lakar metapa di niskala, kel matur-matur piuning sagét nyén ada sueca Ida Bhatara Gunung Batur ditu beli lakar nunas ngalarang pasupada”. Masaut kangcingwi.
 “Ah… Ratu Bhatara Dewa Agung kalau begitu we tidak akan menghalangi, kalau koé mau mencari putra sentana”.
Disubané mamargi, Ida Sang Prabu Jayapangus ninggalin Balingkang. Ka puncak gunung Batur. Duaning tumben teked ida ditu di gunung Batur panggihina mén anak jegeg nyelonés ten wenten sios wantah Ida Dewi Danu putran Sang Hyang Pasupati ané nguasang Gunung Baturé. Beh prajani ngékanaya Dalem Jayapangus,
“Jero…jero anak istri amonto ba tiang dadi raja ditu di jagat Bali sing taén tiang nepukin anak jegég buka I dewa. Dadi jé arepang I dewa jeg belog titiang prajani, bayun titiangé lemet, asané sing keni idup”. Keto rayuané Dalem Jayapangus, “yén kadi rasa I dewa dogén kal ngidang ngobatin lemet bayun tiangé né sing ada buin lakar nyidang ngisinin keneh tiangé, kénkén I Dewa nyak ngisinin keneh tiangé? Tiang nak demen ngajak I Dewa”.
Tolih né, cening…cening Dalem Jayapangus né be madan Dalem Balingkang jani yén nira dadi sang mraga bhatari, stata mirib kel nglugrahin. Kewala kéné, duaning yén sing sang mraga utama sing ngdang kal menék ka puncak gunung Batur, yén sing I dewa nak mula mraga utama sing mungkin metemu jak tiang, nah yén apé yé pengacep I Dewane titiang dadi mraga Bhatara, kal isinin tiang.  Kewala kéné, bin mani puan yén ada lekad panak tiangé dadi raja”.
Nah kasuen-suen sampun raris matemu Dalem Balingkang sareng Dewi Danu, sampun madué oka lanang sakewala putrané aéng. Mara lekad suba macaling madan Mayadanawa, marupa raksasa. Nah makin critayang malih Kangcingwi, bisa mekelo Kangcingwi suba ngantiang kudang tahun kadén, bengong ia ditu di Puri Balingkang.
“Kalau orang bertapa tidak mungkin sampai 2 tahun lebih”, bingung ia Kangcingwi. Raris Kangcingwi mebakti di mukak kemulané, sing masih jengah ye bayuné I Kangcingwi. “Supaya tidak rugi saya maén konghucu, saya mau ke sana, mau cari sira Sang Prabu. Pokokné engkén je ia pang bakat Sang Prabu, pang tawang éngkén naké matapa, mekelo sing ada berita”.
Sayan-sayan mekelo menek pangkung tuun jurang, nah bakatangé ba ditu. Disubané teked di Gunung Batur, béh Kangcingwi alah késkes tangkahné, duaning diarepané ia nepukin nak cerik kaabin olih prabu Jayapangus Balingkang, dampinginé olih rabiné sira Dewi Danu ané jegeg sajan. Ditu ngomel Kangcingwi, batbata Ida Bhatara Déwi Danu oranga anak luh jalir.
 “Dong beli Sang Prabu Dalem Jayapangus, Dalem Balingkang, dong nyén nak sing demen matapa, yén matapa man nyangkutin nak luh, bin kanti ngelah panak dini, ngorang matapa bin aget ngorahin, Bih.. adi…adi Kangcingwi melang I Déwa ngoyong di puri, pang sing I Déwa mabatis patpat jeg meduapara, to tau-tau I beli dini mabatis patpat kanti ngelah panak besik, né keto-keto jani dadi sang Prabu. Né kéné-kéné conto Sang Prabu ané melah?”. Babata langsung Dalem Balingkang sareng Dewi Danu. Déwi Danu ten seneng mirengang, kabaosin né kasar-kasar apan rumasa krina (éjékan). Mamedih Déwi Danu, apan mraga Bhatari mamédih, asal mamedih pasti berubah. Nah ngalekas dados durga aéng.
Nah rikala aéng punika mrasidayang morbor lan ngeseng sakancaning kacingaksané kawastanin andrang jana. Kadilah-kadilah Kangcingwi uli genin ida sang mraga Déwi Danu, uling pangaksiané, socan idané “byor….” Mati Kangcingwi, puun. Nah ditu Dalem Balingkang nyesel.
 “ Péh…adi…adi Kangcingwi, ulian I déwa jani ngetohang urip kanti nindihin tresnan I déwa marep tekén beli. Beli ané madan dalem nista, dong suba yé kéné nyén tresnan I déwa, satyan I dewané ngalih beli, jani beli nitya wacana. Nah kuala yé idéwa olas, alih beli pang enggal-engal beli mati”.
 Nah irika Dewi Danu kantun mamedih, “Ih Dalem Balingkang sing madaya kai, iba ngaku truna pidan sekat dini dong ngelah kurenan Cina, bin pidan jé asal nénénan panak nirané ngisi gumi mabalik tekén ané nuega. Duaning iba bani ngugag ngagig suacana ngajak bhatari, né panak ibané kal nguug Baliné”.
Nah irika kapastu, ané kageseng raris ida sang prabu Dalem Balingkang, kageseng maka dadua dadi abu, séda. Masyarakat di Bali bingung, “Yéh…ida sang prabu matapa, jani duagung istri Kangcingwi masih kemu ka gunung Batur, adi sing ada mabalik?. Nah to pendakina men ngaba joli makejang. Rauh drika dapetina ampun ada layon, matur para panjak Baliné.
 “Ratu-ratu Bathari Danu titiang puniki tambet saking Nusa Penida, titiang saking sué sampun ring Balingkang dados parekan, mangkin ratu punapi suécan ratu icén titiang pang nyak malih ida nyeneng men katunas titiang”. Béh panjak uling Buléléng bareng dugasé ento, “men nak ratu Dewi Danu nyajang gati ngudiang men sedaang nake, padalem tiang nyanan sira nitah Baliné, sira tunasin tiang punika pasuécan?, yen dados tiang ngalungsur idupang Dalem Jaya Pangus niki, Dalem Balingkang sesuhunan tiangé. Kewala ampurayang gati tiang nak ten bisa munyi alus”. Be keto makejang naké matur, kayang panjak Tabanan,
“Aruh, Ratu Dalem puniki Dalem Balingkang sampun seda mangkin ida punapi jek mangkin ratu Déwi Danu Batur pang icén titiang niki, titiang nak panjak sorot Tabanan né satya bakti masih ring ida mangda sida jé ngamel jagat Baliné. Nak titiang sada seduk sastra agama kéwéh sida jagi ngitungang, nak niki Tabanan lumbung pulau Bali kocap, nak driki kenten sira mén ten kel nglugrahin, de je ngawag nyén padi ditu enyag latig. I ratu gén icén mangkin pang sueca”.
 “Nah panjak Bali, nyén buka kéto nyén tindih panjak Bali jak makejang kén raga Balingkang, nira lakar ngidupang,kuala kéné, kel pastu nira né abuné makejang dini uling niskala. Ida Tangis gumi pastuné, nah di togog ané marupa togog bekung Kangcingwi togog panyeneng Dalem Balingkang ané marupa Barong Landung, sané macaling”.
 Nah barong landung puniki ampun kasungsung olih panjak Bali abana ka Balingkang. Kasungsung, nah nika ngranayang sida masih jagat Bali rahayu. Nah rikala ipun duur mangkin Mayadanawa. Mayadanawa nguwugang jagat Baliné mimpin jagat Baliné, matungkas tekén ajaran agama. Nak maturan ka Besakih tolaka ten dadi maturan. Punika sang Mayadanawa ngengkangang jagaté kantos wénten Sang Hyang Indra nyedayang Sang Mayadanawa sampun kapastikayang anggéna lambang hari kebenaran melawan ketidakbenaran (dharma kalawan adharma). Ring irika raris ngawentenang hari raya Galungan, mawinan selikur Galungan menang ngadegang lawang Bhatara Landung ngelingang pidabdab Ida Dalem Jayapangus sané kapastu sareng rabiné dados Barong. Punika mawinan né mangkin nglawangang pang nyidayang ngelingang  kebenaran itu selalu benar.
Informan        : Sang Ketut Darmayasa (Ki Dalang Sadar)
Desa Paksebali
Terjemahan :
BARONG LANDUNG
Dalem Jayapangus adalah raja Bali yang paling tua sekitar 800 masehi, dan Dewi Danu datang ke Bali sekitar tahun saka 9 atau sekitar tahun 87 sudah ada di Bali. Sang Agni Jaya bertempat di Lempuyang, Sang Hyang Puran Jaya bertempat di puncak Gunung Agung, Dewi Danu di puncak Batur. Ini yang disebut Sang Hyang Dapur Tiga. Sang Hyang Dapur Tiga ini merupakan anak dari Sang Hyang Pasupati yang berasal dari Jawa Puncak Sameru.
Sebelum Dalem Jayapangus memperistri Dewi Danu, beliu menjadi penguasa atau memimpin jagat di Singa Duala yang sekarang disebut Dalem Puri. Pada saat itu beliu dalem Jaya Pangus sudah memiliki istri atau permaisuri, namun berkeinginan lagi untuk mencari istri. Nah ketika itu terdampar sebuah kapal dagang dari cina yang dimiliki oleh Cocomanira di Batu Klotok (sanur) yang diselamatkan oleh sebuah Kakua Blimbing atau Kuma Raja. Nah pada saat itu Cocomanira menghadap kepada sang raja bersama dengan istri dan anaknya yang bernama Kang Cing Wi. Disanalah rasa cinta sang prabu muncul.
“Encik..encik..ke Bali membawa uang kepeng dan berbagai macam barang dagangan, saya suka dengan uang kpéng ini. Nah..anaknya encik yang bernama Kangcingwi akan saya akan saya jadikan istri”.
Pada saat itu ida sang prabu sudah di beritaukan oleh pendeta kerajaan,
”Ratu duagung janganlah ratu memperistri orang Cina karena aturan dari Ida Batara Klotok orang Cina itu dijadikan kerabat tertua oleh orang Bali. jangan sampai ratu berani memperistri orang Cina”. Begitulah perkataan pendeta kerajaan. Kemudian sang prabu marah mendengar perkataan pendeta kerajaan lalu berkata,
“Peranda kan sakti!! Peranda menjadi pendeta kerajaan tetapi kalau nasehat-nasehat  peranda seperti ini saya sangat tidak setuju, saya akan memperistrinya. Kalau peranda memperistrinya akan mencemari kesucian seorang sulinggih, kalau saya sang naga sinatria semakin banyak saya memiliki istri, semakin berwibawa, karena banyak panjak. Kalau peranda tidak menyetujuinya, silahkan pergi peranda dari sini, berhenti sudah peranda menjadi bagawanta puri”. Nah diusirlah peranda.
“Nah cening, cening Dalem Jayapangus bapa tidak apa-apa, tetapi karena cening memutuskan rasa bakti bapa terhadap kerajaan ini, suatu saat hancur jagat Bali ini jangan bapa disalahkan, karena bapa yakin dengan apa yang mulut bapa bilang. Apa yang bapa bilang pasti akan terjadi, hancur jagat Balinya, jagat Balinya hancur, karena aturan-aturan sudah I dewa langgar, karena I dewa sudah berani melanggar, karena tidak boleh menikah dengan orang Cina, tetapi I dewa menikah. Ini akan menyebabkan hancurnya jagat Bali. Nanti suatu saat keturunan I dewa akan menghancurkan jagat Bali”.
 Itu dipakai alasan oleh ratu peranda sambil beliau pergi. Singkat cerita menikahlah Sang Raja Dalem Jayapangus dengan Kangcingwi. Banyak masyarakat ikut membantu upacara pernikahan tersebut. Ada yang tidak setuju dan ada yang setuju dengan pernikahan ini, yang setuju disana ikut membantu, yang tidak setuju semua pergi. Pada saat itu rakyat Bali pisah pergi kemana-mana ada yang Ketampak Siring, Tabanan. Disanalah Sang Prabu Dalem Jayapangus mengadakan upacara pernikahan. Banjir bandangpun tiba-tiba datang, hujan lebat sehingga puri pun hanyud. Nah, pada saat itulah raja merasa bersalah dengan apa yang di bilang ratu peranda. Hancurlah jagat Bali dan puri pun hanyud hilang. Di siwaduara pun telah terjadi tanah longsor, semua yang ada hanyud semua. Sesudah peristiwa tersebut Ida Dalem Jayapangus ingat dengan isi pesan yang dikatakan peranda. Nah disana lantas beliau memerintahkan patihnya untuk mencari peranda.
“Paman-paman patih, kesana paman menghadap ida pedanda, dimanapun beliau berada tolong dicari”.
Disanalah beliau meminta maaf. “Dimana kesalahan saya, sekarang dimanna saya akan mencari tempat tinggal yang aman”, disana lalu ida pedanda kembali ke puri bersama dengan Ida Dalem Jayapangus. Disuruhlah beliau membangun puri (Siwa Duara) di Balingkang. Dipilihlah  di Penelokan di Kintamani, di sebelah timurnya turun kebawah di tempat yang datar. Nah, disanalah I dewa membuat puri baru. Itu sebabnya Blingkang dikatakan Desa jagat di Penelokan. Ida Dalem Jayapangus bukan bernama Dalem Jayapangus lagi tetapi berubah nama menjadi Dalem Balingkang. Sudah beberapa tahun tinggal di Balingkang masih juga belum mempunyai anak. Berbicaralah Dalem Balingkang dengan istrinya Kangcingwi.
“Nah biarpun saya atau kamu, sudah lama bersama dengan saya berdua. Tetapi belum juga mempunyai anak, suatu saat nanti saya akan perlu memiliki keturunan, biar ada nanti yang mengganti posisi saya. Bagaimanapun caranya, kalau boleh beli akan bertapa di niskala, jikalau berkenan Ida Batara Batur berkarunia kepada saya, saya akan meminta ngelarang pasupada”. Berkatalah Kangcingwi.
“Ah, ratu batara dewa agung kalau begitu we tidak akan menghalangi, kalau koe mau mencari putra keturunan”.
Berjalanlah beliau Dalem Balingkang menuju puncak gunung Batur. Karena baru pertama kali beliau sampailah di puncak gunung Batur, dilihatnyalah wanita cantik jelita, itu tiada lain adalah Ida Dewi Danu anak beliau Sang Hyang Pasupati. Mulailah merayu Dalem Jayapangus.
“Wahai engkau wanita cantik, selama saya menjadi raja di jagat Bali ini tidak pernah saya melihat wanita cantik seperti anda. Anda membuat saya tergila-gila, terasa badan tidak bertenaga, rasanya tidak mau hidup, hanya anda yang dapat mengobati hati saya ini, tidak ada wanita lain selain anda yang ada dihati saya. Maukah anda menjadi istri saya, karena saya suka sama anda”. Seperti rayuannya Dalem Jayapangus.
“Wahai engkau Dalem Jayapangus yang sekarang bernama Dalaem Balinkang, mungkin saya bias menerima anda, karena tidak sembarang orang bias naik kepuncak Batur ini, kalau anda orang biasa tidak akan mungkin bias bertemu dengan saya karena saya sebagai bhatari. Baiklah kalau seperti itu saya bersedia menjadi istri anda tetapi ada syaratnya, jika nanti lahir anak saya dia akan menjadi raja”.
Nah, lama kelamaan akhirnya Dalem Balingkang menikah dengan Dewi Danu Batur dan mempunyai anak laki-laki tetapi dengan wajah yang menyeramkan, baru lahir sudah memiliki taring, yang bernama Mayadanawa, berupa raksasa. Nah sekarang diceritakan Kangcingwi yang sedang bengong menunggu Dalem Jaya Pangus di puri Balingkang, yang sudah bertahun-tahun bertapa tetapi belum juga kembali.
“Kalau orang bertapa tidak mungkin sampai dua tahun lebih”. Bingung dia kangcingwi. Lalu Kangcingwi berdoa di merajan (tempat suci)  belum juga kembali. Akhirnya ia memutuskan utuk mencari suaminya.
“Supaya tidak rugi saya seorang konghucu, saya mau kesana mau cari beliau sang prabu bagaimana pun caranya biar saya tau bagaimana orang bertapa itu, sudah lama tidak ada berita”. Akhirya sampailah Kangcingwi di gunung Batur. Sakit hati Kangcingwi karena di depan matanya sendiri melihat anak kecil yang dipangku oleh Dalem Jayapangus didampingi oleh Dewi Danu yang sangat cantik. Marahlah Kangcingwi, membilang Dewi Danu seorang wanita yang suka merebut istri orang lain.
“Eh beli Sang Prabu Dalem Jayapangus, Dalem Balingkang siapa yang tidak suka bertapa, bertapa sambil dapat meniduri wanita lain dan sampai mempunyai anak, itu kewajiban menjadi seorang raja? Yang bagaimana menjadi contoh raja yang baik!”.
Dicacimakilah Dalem Balingkang dengan Dewi Danu. Dewi Danu tidak suka mendengar perkataan Kangcingwi yag kasar-kasar dan mengejek. Marahlah Dewi Danu, disanalah Dewi Danu berubah menjadi Durga yang menyeramkan, pada berwujud Durga inilah beliau mampu membakar semua apa yang disekelilingnya. Ilmu ini disebut naranjana. Terbakarlah Kangcingwi oleh api yang dikeluarkan oleh Dewi danu yang berwujud durga, hingga Kangcingwi mati menjadi abu. Nah disanalah baru Dalem Balingkang menyesal.
“Istriku, istriku Kangcinwi sebegitu besar cintamu kapadaku hingga kamu menjadi seperti ini, sungguh nista saya, karena saya tidak mmenepati janji, nah istriku Kangcingwi cari saya, biar saya cepat mati bersama dengan kamu!”. Nah disanalah Dewi Danu menjadi tambah marah.
“Iih Dalem Balingkang, saya tidak menyangka, kamu dulu mengaku masih lajang, ternyata sekarang sudah mempunyai istri orang Cina”, disanalah Dewi Danu mengeluarkan kutukan
“Suatu saat jika anakku menjadi raja, dia akan menghancurkan jagat bali ini”.
Akhirya ida sang prabu Dalem Balingkang terbakar oleh api yang dikeluarkan Dewi Danu sampai mereka berdua menjadi abu. Mendengar hal tersebut masyarakat menjadi bingung.
“Yeeh.. beliau sang prabu bertapa dan istri beliau ikut menyusul kegunung batur kok dari sekarang belum kembbali?”. Karena tak kunjung kembali kepuri. Nah didanalah lalu masyarakat menjemput raja dan istrinya ke puncak gunung Batur dengan membawa singsana beliau. Sampailah mereka disana dilihatnyalah raja dan istrinya sudah menjadi meninggal dan jazatnya sudah menjadi abu. Berkatalah masyarakat bali.
“Wahai Dewi Danu saya ini berasal dari Nusa Panida, saya sudah lama di Balingkang menjadi pembantusekarang saya mohon Dewi Danu berkarunia untuk menghidupkan kembali raja Dalem Balingkang dan akan saya iring beliau kembali kepuri”. Masyarakat dari Buleleng pun ikut memohon pada Dewi Danu.
“Wahai Dewi Danu, kenapa anda terlalu tega membunuh beliau sang raja? Kasihani saya, nanti siapa yang akan memerintah jagat Bali ini, kalau boleh saya mohon agar dihidupkan kembali Dalem Balingkang raja saya, tetapi saya minta maaf karena saya tidak bias bertuturkata yang baik”. Semua masyarakatpun memohon kepada Dewi Danu, sampai masyarakat tabananpun ikut memohon.
“Aruuh..karena Delem Balingkang sudah Dewi Danau bunuh, sekarang saya mohon untuk dihidupkan kembali, saya masyarakat dari Tabanan yang setia berbakti kepada raja Dalem Balingkang, supaya beliau kembali memimpin jagat Bali ini, karena saya tidak menguasai tentang Sastra dan Agama yang tidak akan biasa melakukan sesuat tanpa seorang pemimpin”. Nah disanalah Dewi Danu berkata.
“Iya masyarakat Bali  semua, begitu setianya masyarakat semua terhadap raja kalian Dalem Balingkang saya akan menghidupkan beliau kembali, tetapi akan saya hidupkan abu ini, nah di patung yang berupa patung bekung, berdiam Kangcingwi, patung yang berupa Barong Landung yang bertaring berdiam Dalem Balingkang. Nah Barong Landung inilah dipuja oleh masyarakat Bali yang di bawa kebalingkang. Pada saat inilah jagat Bali hidup subur,aman dan tentram. Nah suatu ketika Mayadanawa sudah besar, Mayadanawalah yang menguasai dan menghancurkan jagat Bali ini, yang bertentangan dengan ajaran agama. Pada akhirya Sang Hyang Indralah yang membunuh Mayadanawa dan dipastikan pada hari itu dijadikan hari Darma melawan Adarma, kemudian diperingati dalam hari raya Galungan. Makanya dua puluh satu hari sebelum Galungan haruslah mengadakan ngalawang batara landung, memperingati ida Dalem Jayapangus di kutuk bersama istrinya menjadi Barong Landung, maka dari itu sekarang berkeliling desa biar biasa memberitaukan atau memperingati pada masyarakat bahwa kebenaran itu selau benar.

~ Article view : [3532]