I Lacur

608

Kacerita ring gumi Dahane ada kone anak cerik madan I Lacur. I mula anak kaliwat lacur pesan, nanging jemet megae tur tusing taen jail teken timpal. Ia nyak nulungin timpal ane kena baya tur sing taen nolak yen ada anak ane ngorin ye megae. Ia jemet pesan, ne mawinan liu anake ane olas lan sayang teken ia. Buine ia duweg pesan, yen orin a cepok ia langsung bisa. Ento masih mawinan liu timpal-timpalne demen ngajakin ia mlali sawai-wai.

Sedek dina anu ada kone layangan memegat tur engsut di punya kayune. I Lacur ajake timpal-timpalne nnguber layangane ento. Ditu I Klaleng timpal I Lacure ane taen mlegendahang I Lacur menek ka punyan kayune ento ngalih layangan. Tonden teked baduur I Klaleng ulung. Ngaduh-ngaduh I Klaleng ngorang sakit. Mirib suba elung batisne. Ditu lantas I Lacur ngandong I Klaleng mulih ka umahne. Diapin je I Klaleng taen mlegendahang dewekne, I Lacur nyak masih nulungin I Klaleng. Ditu Lantas I Klaleng nyuksemaang pesan parisolahne I Lacur.

Buin manine I Lacur ka alase ngalih don-donan lakar anggona jukut. Joh pesan ia nyeluksuk alase ngalih don-donan. Sing kerasa suba makelo ia di tengah alase. Saget ia nepukin pondok melah pesan, pondoke ento kalintang asri. Meled kenehne I Lacur singgah ke pondoke ento. Mara ia tau ane nongos di pondoke ento Ki Dukuh Sakti. Kawastanin Ki Dukuh Sakti santuka dane wikan pesan ngubadin anak sakit tur masih duweg masastra. Ditu lantas I Lacur ajaka nongos di pondoke tur kaajahin maubad-ubadan tur masastra.

Makelo-kelo I Lacur nau pesan mondok di pondokne Ki Dukuh Sakti. Mula sangkaning panumaya I Lacur enggal dadi midep nunas ajah teken I Kaki Dukuh. Ia enggal nerima pelajahan ane kaajahin olih Ki Dukuh. Ento ulian I Lacur nak mula jemet tur rajin melajah. Tusing taen ye nungkas apa ne kaajahin olih I Kaki Dukuh. Ento mawinan I Lacur enggal bisa ngubadin tur duweg masastra.

Disubane makelo mondok, saget ada orta Ida Raden Galuh Daha sungkan banget ring puri. Ditu lantas Dane Jero Dukuh mapica tamba tur ngandika apanga I Lacur ngaturang tambane ka puri tur nambanin Ida Raden Galuh.

Laut mejalan I Lacur ka Puri Daha. Gelisang cerita, sangkaning titah Hyang Widhi, dadi gelis Ida Raden Galuh kenak kadi jati mula. Makejang wong purine ledang pisan. Pamuputne I Lacur kaicen paica marupa tanah carik, tegal muah umah pakarangan tur kaadegang dadi Manca Agung ring puri Daha. Sasukat ento I Lacur kagentosin adan madan I Subagia. Keto suba upah anake jemet tur rajin melajah. Sinah pungkuran bakal nemu bagia.

~ Article view : [379]