I Lutung teken I kambing

963

Critayang I Lutung malali-lali di sisin alase tepukina I kambing sedek medem beten kayune ngrembun. I Lutung munyine manis nyapatin, “yeh sedeng melaha I Kambing dini. Jalan mesekaa ngae abian kacang lindung. Manian apa ada pupunin !” I Kambing nyautin dabdab, “kenken baan nabdabang apang nyak manut paedumane ? Mani puan apang eda ngranayang rebat matimpal”.

I Lutung munyinne getar nyauitin. “kene ento kambing, saluir edon iba ane ngelahang, sekancan buah wake ane muponin. Asing ane lenyok teken subaya apang tusing nepukin rahayu”. I Kambing manggutan sarwi ngomong, “nah wake ane nyadia nginutin munyin ibane”.

suba pragat subayane ajak dadua, lantas ngawitin ngae abian. I kambing ngedeng tenggala, I Lutung ngatehang uli duri. I Kambing tundune telah kapecutin, kanti balan-balan pajlantah, sasubane lanyah ajaka dadua seleg mamula kacang.

Critayang jani suba mentik melah kacange, sabilang medon amaha baan I Kambing, “bah yen kene undukne pocol makaronan ngajak I Kambin ? Buin pidan kacange lakar mebuah ? Makejang done liglig amah kambing.(*bb/stb)

Kaketus Saking :
* Buku Pupulan Satua Bali

~ Article view : [565]