Mendak ngubeng betara

7655

Mohon support WEB Sastra Bali dengan mensubscribe channel youtube ORGANIC MIND

MOHON BETARA TURUN SESUAI DENGAN PURA YANG BERSANGKUTAN (ISTA DEWATA, UTPETI, STITI/ ADEKU).

Mendak Ngubeng.

Purwa.
OM ISWARA PURWA DESANCA,
TEJO MAYA SWETA RUPAM,
AMERTHA RAKTA YA SAMPURNAM,
SARWA JAGAT YA WICITRAM.
OM, OM, PADMASANA YA NAMAH SWAHA,
UTPETI MANG, UNG, ANG NAMAH.
OM, OM, DEWA PERATISTA YA NAMAH SWAHA, STITI ANG, UNG, MANG NAMAH.
OM SANG ISWARA SWETA WARNA YA NAMAH SWAHA.

Daksina,
OM BRAHMA DAKSINA DESANCA,
TEJO MAYA SWETA RUPAM,
AMERTHA PITA YA SAMPURNAM,
SARWA JAGAT YA WICITRAM.
OM, OM, PADMASANA YA NAMAH SWAHA,
UTPETI MANG, UNG, ANG NAMAH.
OM, OM, DEWA PERATISTA YA NAMAH SWAHA, STITI ANG, UNG, MANG NAMAH.
OM BANG BRAHMA RAKTA WARNA YA NAMAH SWAHA.

Pascima
OM MAHADEWA PASCIMA DESANCA,
TEJO PITA MAHA RUPAM,
AMERTHA PITA YA SAMPURNAM,
SARWA JAGAT PRITISTANAM.
OM, OM, PADMASANA YA NAMAH SWAHA,
UTPETI MANG, UNG, ANG NAMAH.
OM, OM, DEWA PERATISTHA YA NAMAH SWAHA, STITI ANG, UNG, MANG NAMAH.
OM TANG MAHADEWA PITA YA NAMAH SWAHA.

Utara:
OM WISNU DEWA UTARA DESANCA,
TEJO KRESNA MAHA RUPAM,
AMERTHA KRESNA YA SAMPURNAM,
SARWA JAGAT YA WICITRAM.
OM, OM, DEWA PERATISTHA YA NAMAH SWAHA, UTPETI MANG, UNG, ANG NAMAH.
OM, OM, DEWA PERATISTA YA NAMAH SWAHA, STITI ANG, UNG, MANG NAMAH.
OM ANG WISNU DEWA KRESNA WARNA YA NAMAH SWAHA.

Madya :
OM SIWA DEWA MADYA DESANCA,
TEJO WISWA MAHA RUPAM
AMERTHA WISWA YA SAMPURNAM,
SARWA JAGAT PRATISTANAM.
OM, OM, PADMASANA YA NAMAH SWAHA,
UTPETI MANG, UNG, ANG NAMAH.
OM ING SIWA DEWA WISWA WARNA YA NAMAH SWAHA.

Untuk memuja di Padmasana

OM AKASAM NIRMALAM SUNYAM,
GURU DEWA BHYOMANTARAM,
SIWA NIRWANA WIRYANAM,
REKHA OMKARA WIJAYAM.

Atau…

OM NAMA DEWAYA ADHISTHANAYA,
SARWA WYAPI VAI SIWAYA,
PADMASANA EKAPRATISTHAYA,
ARDHANARESWARYAI NAMO NAMAH.

Seha
Pakulun Bhatara …………………Titiang Premas damuh Paduka Bhatara nunas mangde ledang paduka bhatara tumedun malinggih ring pesamuan agung, seantukan ne mangkin rahinan ……….premas paduka bhetara mangkin nagturang ………………… ring ajeng paduka bhatara sinamian, pinaka Hyun paduka bhatara pada melingge ring pelinggih sowang – sowang.

OM Prenamya Bhaskara dewam, sarwa klesa winasanam, prenamya aditya Siwartam, bhukti mukti warapradam.

Bhuktyang Dewa.

Apedeku
Astra Mantra :
OM UNG RAH PHAT ASTRA YA NAMAH.
OM ATMA TATWATMA SUDHAMAM SWAHA
OM OM KSAMA SAMPURNA YA NAMAH
OM SRI PASUPATI UNG PHAT.
OM SRIAMBHAWANTU YA NAMAH`
OM SUKHAMBHAWANTU YA NAMAH
OM PURNAMBHAWANTU YA NAMAH SWAHA

Padma Siwa:
OM ANTASANA PADMASANA YA NAMAH SWAHA

Dewa Prasitha:
OM ANG DEWA PRASISTA YA NAMAH

Kuta Merta:
OM RANG RING SAH PARAMASIWA ADITYA YA NAMAH SWAHA

Utpati stithi:
OM I BA SA TA A, YA NA MA, MANG,UANG, ANG
OM SA BA TA I, NA MA SI WA YA,ANG, UNG, MANG.

Sarwata Dewa:
OM BHUTIYANTU SARWATA DEWAM,
BHUKTYANTU TRILOKA STATAH,
SAGANAH SAPARI WARAH,
SARWAGAH SADASI DASAH,

OM SWASTI SWASTI SARWA DEWA
SUKA PREDANA YA NAMAH SWAHA.
OM DEWA PRATISTA YA NAMAH

Seha
OM Pakulun paduka bhatara……………….pada kenak hyun paduka bhatara, pada malingga ring pesamuan agung, puniki premas damuh paduka Bhatara hangaturaken sarining …………… seantukan rahina mangkin …………….mangde ledang paduka bhatara pada amukti sari,antuk aturan premas paduka bhetara, kirang langkung aturan Titiang / ipun mangde paduka bhatara ngampurayang, nunas premas damuh paduka bhatara mangde kedirgayusan, pada kenak hyun paduka bhatara anodya , hanyaksinin muang hamukti sari katuran premas damuh paduka bhatara.
OM Siddhir astu tadastu asta ya namah swaha.

Bhuktyang kala ( caru )

Apedeku
Astra Mantra :
OM UNG RAH PHAT ASTRA YA NAMAH.
OM ATMA TATWATMA SUDHAMAM SWAHA
OM OM KSAMA SAMPURNA YA NAMAH
OM SRI PASUPATI UNG PHAT.
OM SRIAMBHAWANTU YA NAMAH`
OM SUKHAMBHAWANTU YA NAMAH
OM PURNAMBHAWANTU YA NAMAH SWAHA

Padma Siwa:
OM ANTASANA PADMASANA YA NAMAH SWAHA

Dewa Prasitha:
OM ANG DEWA PRASISTA YA NAMAH

Kuta Merta:
OM RANG RING SAH PARAMASIWA ADITYA
YA NAMAH SWAHA

Utpati stithi:
OM I BA SA TA A, YA NA MA, MANG,UNG, ANG
OM SA BA TA I, NA MA SI WA YA,ANG, UNG, MANG.
OM BHUTA PRATISTA YA NAMAH,
OM SANG BANG TANG ANG ING NANG MANG SING WANG YANG,
OM DURGHA BUCARI, KALA BHUCARI, BUTHA BHUCARI.
OM BHUKTYANTU DURGHA KETARA, BHUKTYANTU KALA MEWACA, BHUKTYANTU BUTHA BHUTANGGAH, BHUKTYANTU BUTHA BUTHANAM.
OM SWASTI SWASTI SARWA BHUTA YA NAMAH SWAHA.

Durga Bucari :
OM BHUTA PRATISTA YA NAMAH
OM SA BA TA, A I, NA MA SI WA YA
OM DURGA BUCARI, KALA BUCARI, BUTA BUCARI
OM BHUTIAYNTU DURGA KATAR,
BHUKTYANTU KALA MEWACA,
BHUKTIYANTU BUTHA BUTANGAH,
BHUKTIYANTU BUTHA BUTANAM,
OM SWASTI SWASTI SARWA BHUTA YA NAMAH SWAHA.

Ngaturang Pengaksama.

Jagatnatha.:
OM KSAMA SWAMAM JAGATNATHA.
SARWA PAPA NIRAN TARAM,
SARWA KARYA SIDANTHAM,
SARWA KARYA SEDAN DEHI PRAMANIA SURESWARAM.

OM TWAM SURYAH TWAM SIWA KARAH,
TWAM RUDRA BAHNI LAKSANAH,
TWAM SARWA GATA KARAH,
NAMAH KARAM PRAJAYATE.

OM KSAMA SWAMAM MAHA SAKTI,
ASTE SWARYAM GUNAT MAKAM,
NASAYET PAPANA SANAM SARWA
MALOKA DARPANAM PAPA.

Ayu werdhi:
OM AYU WERDHI YASA WERDI.
WERDI PRADNYA SUKHAM SRYAM,
DHARMA SENTANA WARDHICA,
SANTUTE SAPTA WERDAYAH.

Hinaksaram:
OM HINAK SARAM HINAK PADAM
HINAMANTRAM TATE WANCA,
HINA BHAKTI HINAWIDHAM,
SADA SIWA NAMOSTUTE

Stito Dewam
OM YATAM MERU STITO DEWAH,
YAWAT GANGGA MAHATALE,
CHANDRAKAM GAGANA YAWAT,
YAWAT TAT WIJAYA BAWET.

OM DHIRGAHAYUR ASTU TATASTU,
OM AWIGNAM ASTU TATASTU.
OM SUBHAM ASTU TATASTU,
OM SUKAMBHAWANTU,
OM PURNAMBHAWANTU,
OM SRIYAMBHAWABTU SAPTA WERDHI ASTU TATASTU SWAHA.

Panugrahan
OM AYU WERDHI YASA WERDI.
WERDI PRADNYA SUKHAM SRYAM,
DHARMA SENTANA WARDHICA,
SANTUTE SAPTA WERDAYAH.

OM YATAM MERU STITO DEWAH,
YAWAT GANGGA MAHATALE,
CHANDRAKAM GAGANA YAWAT,
YAWAT TAT WIJAYA BAWET.

OM DHIRGAHAYUR ASTU TATASTU,
OM AWIGNAM ASTU TATASTU.
OM SUBHAM ASTU TATASTU,
OM SUKAMBHAWANTU,
OM PURNAMBHAWANTU,
OM SRIYAMBHAWABTU SAPTA WERDHI ASTU TATASTU SWAHA.

Pancak saram
OM PANCAKSARAM MAHATIRTAM,
PAITRAM PAPANASANAM,
PAPA KOTI SAHASRANAM,
AGADAM BHAWET SARAGAM.

~ Article view : [6353]