Ngaturang Pebersihan ( Kerik Kramas )

3212

Mohon support WEB Sastra Bali dengan mensubscribe channel youtube ORGANIC MIND

NGATURANG PEBERSIHAN /KRIK KRAMAS

Ngetisang banten tirta pebersihan:

OM ANG UNG MANG
SARAYU PAWITRAM PARAMA
SARASWATYAM TIGA JNANA
SUKLA YA NAMAH SWAHA.

OM APAWITRAM PAWITRANAM,
SARWA GANGGA GOTAPIWAH,
JAMSTRI PUNDARIKAKSAH,
SABAYA BHYANTARA SUCIH.

Krik Kramas

OM SRI BETARI SAYOGA YA NAMAH,
OM SRI SRI BETARI GEGANA MURTAYA YA NAMAH,
OM PRATAMA SUDHA, DWITYA SUDHA, TRITYA SUDHA, CATURTI SUDHA, PANCAMI SUDHA, SUDHA SUDHA WARIASTU YA NAMAH SWAHA

Betara Mesiram

OM APSUDEWA PAWITRA PAWITRANAM,
GANGGA DEWI GOTAPIYA,
YA METRI PUNDARIKASAH
SABAHYA BYANTARA SUCIH.

Betara Mebusana

OM HAHALIA DRUPADI STATAH,
AREMAN DADRI STATAH
PANCATANYA SAMARA NITYAM,
MAHA PETAKA BUSANAM.
OM BUSANA BYONAMAH SWAHA (pakai tigasan)

Betara Melukat

OM KARAM WINDU SAMYUKTAM
DITYA DIYAYA DYOGANI
KAMADA MOKSADAM DEWA,
OM KARA YA NAMAH SWAHA.

OM GANGGA SINDHU SARASWATI,
SUYAMUNA NARMADA KAWERI SRAYU,
MAHA SIDI SUTANCE WE MANGGALAM,
SANGGAMAM SAMUDRA ARNAWAM,
OM SIDHI RASTU NOMO SIDHAM.

OM BHUR BHUAH SWAH,
MAHA GANGGA PAWITRANI
YA NAMO NAMAH SWAHA,
OM SIDHI GURU SRONG SAROSAT,

OM SARWA PAPA SARWA SATRU,
SARWA WIGNA, SARWA KLESA WINASANAM
YA NAMAH SWAHA.

Betara/i melinggih :

OM LINGGIHYANTU SARWATO DEWA,
LINGGIYANTU SARWATA DEWA,
LINGGIYANTU SARWA DEWANCE,
LINGGIYANTU DEWA ASTUTYAM.

Nyiratang tirtha ring raga sarira

OM PRATAMA SUDHA,
DWITYA SUDHA,
TRITYA SUDHA,
CATUR TI SUDHA.
OM SUDHA, SUDHA, SUDHA WARIASTU.

~ Article view : [2026]