Sesonggaan [ Perumpamaan Bali ]

10808

Mohon support WEB Sastra Bali dengan mensubscribe channel youtube ORGANIC MIND

Sesonggan wit ipun saking kruna ‘ungguh’, sane mateges linggih, genah, wiadin nongos. Kruna ungguh polih paweweh merupa pangiring (akhiran) “an”, dados ungguhan sane mateges janji utawi pati. Kruna ungguhan kasandiang (mengalami perubhan sandi suara) dados unggwan. Sajeroning pangucapan kruna unggwan puniki dados unggan. Selantuir ipun kruna unggan puniki polih pangater (awalan) “sa” dados saunggan, taler kasandiang malih dados songgan. Kruna songgan puniki kadwipurwayang dados sesonggan.

Sesonggan puniki sakadi pelambang kahanan kalih polah jadma, sane kaimbangang ring kahanan kalih polah barang wiadin buron. Umpami : “bedug pengorengan”. Pengorengan punika wantah wangun utawi kawentenan ipun sakadi punika bedug, meweh antuk ngelegang mangda asah (lurus / datar). Dados ipun suksmannyane : kaucapang ring anak sane kalintang bengkung tur sigug, nenten dados ajahin.

Ring sor puniki wenten conto sesonggan, luir ipun :

 

Taluh apit batu.

Suksmannyane : kaucapang ring anake sane magenah ring genahe sane sukil/keweh, singsal agulikan pacang nemu baya.

 
Abias pasih.

Suksmannyane : nenten keni utawi nenten sida antuk ngawilangin katahipun biase ring pasih.

 
Blakas mangan di pisaga.

Suksmannyane : sakadi anake maduwe painak muani siteng tur anteng, sakewanten ipun magenah ring pisaga.

 
Ngentungan uyah ke pasih.

Suksmannyane : kaucapang ring anake sane mapi-mapi ngicenin barang utawi artha ring anak sane sampun sugih.

 
Kuluk ngongkong tuara ngutgut.

Suksmannyane : kaucapang ring anake sane sida mawicara manten (ngomong saja), nanging nenten wenten pakaryanne utawi tindakanne.

 
Ngajahin bebek ngelangi.

Suksmannyane : kaucapang ring anake sane mapi-mapi ngajahin anak sane sampun wikan utawi duweg.

 
Ngrebutin balung tan paisi.

Suksmannyane : ngrebutin brang nenten wenten isine utawi barang sane nenten malih maguna.

 
Buka gowake ngadanin ibane.

Suksmannyane : kaucapang ring anake sane sombong, nyapa kadi aku.

 
Liep-liep lipi gadang.

Suksmannyane : kaucapang ring anake sane ring pangarepne jemet pisan, sakewanten sujatinne ipun anak sane nenten becik/jahat.

 
Kutal-kutil ikut celeng.

Suksmannyane : kaucapang ring pakaryan sane rasane aluh, sakewanten sujatine nak meweh yen kalaksanayang.

 

 

Ada kacang ninggal tungguana,

suksemanipun : nenten wenten anak alit wiadin sisia, jaga ngutang sesolahan bapa wiadin guru

 
Ada mas slakane tan paguna,

suksemanipun : skadi anake sane polih barang sane anyar, raris barange sane let (yang lama) tan karunguang

 
Angkabin barong somi,

suksemanipun : matakut timpal (anak) antuk sane aeng-aeng, kewanten sejatin ipun nenten wenten punapa punapi

 
Anyar-anyaran gerang bangkuk,

suksemanipun : sakadi anake sane ngwangun saluiring wawangunan, ring pangawitne kewanten ipun gati (anteng), wawu asasih kewanten sampun macet (tan kalinguang)

 
Awak baduda nagih madanin garuda,

Suksemanipun : sakadi anake sane tiws wiadin mamacul, mamanah ipun mamadanin (nandingin) anake sane sugih wiadin anake sane mapangkat tegeh

 
Bangkung kapitikan,

suksemanipun : sakadi anake sering marikosa anak, ring arep anake akeh, ipun ngliep mapi tan uning, yening rikala suung ipun parikosa nyagrep

 
Bapane macan panakne samong,

suksemanipun : upami bapaneipune duweg dados balian, sinah pianakipune taler dueg ngusadanin

 
Bikase mabuyung sampi,

suksemanipun : sakadi anake sane mapi-mapi kasih tur wawuh, kewanten sujatinipun tan pegat ngamahin

 
Be nantangin talenan,

suksemanipun : sakadi anake sane sampun kaon maprakara, raris ipun nangtangin anake sane menang; wiadin sakadi anake sane sampun janten iwang nangtangin sane patut

 
Bedeg gegantungan,

suksemanipun : sakadi anake sane ngambel pakaryan utawi dados pagawe pamrintah, wiakti nenten jenek, yening iwang antuka raris pagawe punika kakisidang wiadin kasuudang

 
Bedug pangorangan,

suksemanipun : Kaucapang ring anake sane kalintang bengkung tur sigug, nenten dados pakelinging utawi ajahin.

 
Berag-beragan jaran Sumba, ikutne masih kenjir,

suksemanipun : satuara-tuaran anake sane pecak sugih, tangkep ipune taler kantun begak utawi metangkep suka.

 
Bobabe nilun kuping,

suksmanipun : Kaucapang ring anake sane kalintang bogbog, nenten satia ring janji.

 
Botor majeet, wiadin sera makihkih,

suksmanipun : Kaucapang riang anake sane kalintang demit tur pripit.

 
Caruk banyu, miwah aut kelor,

suksmanipun : sakadi anake sane patut macukit, agung alit tua bajang wenang macukit.

 
Cacotek sambungin layur,

suksamnipun : sakadi anake sane ngorta ring timpalipun, raris malih ipun ngortayang ring anake lianan.

 
Cenik cenikan punya sotong, ngalesne pasti,

suksmanipun : sakadi anake pakatenipun madewek alit tur berag, kewanten kereng tur sasa ngambil pakaryan.

 
Dana tan kapariangkenan,

suksmanipun : Sakadi anake sane matetulungan kalih mapawehweh timpal, kewanten sang katulungin wiadin kawehin punika nenten nyuksemayang.

 
Dayane manggul gambang,

suksmanipun : sakadi anake sane ngarereh (nglamar) pakaryan mawetu bingbang manahipune.

 
Dewa rauh ubetin jelanan,

suksmanipun : Sakadi anake sane pacang ngamolihang kabagian utawi ageng, kewanten ipun ten nyak nampi kabagian punika.

 
Dija kadena langite endep,

suksmanipun : Sakadi anake sane mamilih genah wiadin pakaryan, sane kasengguh becik pacang ngwehin kasukan, sujatinipun ring dija ugi genahe pateh.

 
Etuhan teken kulit tingkihe di duur temboke,

suksmanipun : Sakadi anake sane tiwas nektek, utawi sakadi anake sane pongah juari nenten madue kimud.

 
Galak-galak di abu,

suksmanipun : Sakadi anake sane wanen sajeroning pekarangan kemanten, kewanten yening sampun lintang ring pakarangan ipun getap pasti.

 
Galak-galak di guung,

suksmanipun : Sakadi anake sane wanen ring desanipun kemanten, nanging yen sampun lintangan ring desanipun jeg pasti sampun ipun getap.

 
Gancang grogo,

suksmanipun : Sakadi anake sane gelis-gelis ngambil pakaryan sane durung uninginipun, kalih nenten nyak mataken, pamuput dados iwang.

 

 

Inggih amunika dumun antuk teges lan conto-conto sesonggan. Benjangan malih yen polih malih tiang ngumpulin, malih tiang posting ring blog puniki. Suksma! (*bb/bsp)

Kaketus saking :
* Buku Basitha Paribasa Bali
* Buku Kumuda Sari II

bliyanbelog.blogspot.com

~ Article view : [13635]