Geguritan Arya Tangkas

2079

Mohon support WEB Sastra Bali dengan mensubscribe channel youtube ORGANIC MIND
  1. PUPUH DANGDANG GULA
   Swasti astu atur titian ngawit, Mogi Betara kawitan sueca, Nyirat wara nugrahane, Cihna bakti titian katur, Mangkin titian katur, Mangkin titian ngayah ngurit, Arya Tangkas murdan gita, Titiang pangkah nganggen kidung, Anggen suluh kahuripan, Atur titian akeh ten manut ring indik, Ledang ugi ngampurayang.
  2. PUPUH SINOM
   Maring Klungkung madeg nata, Sri Dalem Ketut Ngelesir, Abih patih Arya Tangkas, ring Kertalangu mapuri, madue putra asiki, Tangkas Dimade kawuwus, Bagus kadi Hyang Semara, solah dane sadu budi, Aji Budi, Lintang saying maring putra.
  3. PUPUH SINOM
   Raris wenten anak prapta, Tangkas Dimade nakenin, “Parab jero sapa sira, Napi wenten ruruh mriki ?”, Sang Atiti gelis nyawis, “Mamor wastan titian Ratu, Titiang makta suwala patra, Swala patran Dalem pingit, Jagi katur, maring aji Arya Tangkas”.

 1. PUPUH MIJIL
  Raris muus, Dane putra gelis, “Ampurayang jero, Mangkin ten wenten ajin titiange, Nuni ka tegal mapikat paksi, Ring sampune lingsir, Wawu ida rauh”.
 2. PUPUH MIJIL
  Nimbal nyaur, I Mamor ne mangkin, “Yan punika reko, Tulungin ja dewek titiange, Aturang ja swala patra niki, Maring dane aji, Prade sampun rauh”.
 3. PUPUH MIJIL
  Sakeng nulus, Dane putra raris, Nampi surat kaot, Kagenehang ring duur mejane, I Mamor matilar sada gelis, Ring sampune lingsir, Arya Tangkas rauh.
 4. PUPUH PUCUNG
  Kenyem alus, Tangkas Dimade mawuwus, “Kenak aji prapta, Nuni wenten anak prapti, Kucap ipun, Maka Dutan Ida Dalem.
 5. PUPUH PUCUNG
  Ipun rauh, Makta swala patra tuhu, Katur maring yayah, Durusang aji ngwacenin”, Sapuniku, Atur dane bakti pisan.
 6. PUPUH SINOM
  Arya Tangkas raris ngucap, “Encen surate ‘nto cening”, Sang putra raris ngaturang, Swala patra maringaji, Arya Tangkas gelis ngambil, Tur ngwacen rerepi iku, Nadak bawan dane ucem, Maplengek baos ngerimik, daah-duuh, Namplak paa nyesel raga.
 7. PUPUH MASKUMAMBANG
  “Duh Betara, Titiang nyewaka ring Gusti, Baktin titian ajeg, titian mugpug dusta sami, mangda jagate rahajeng.
 8. PUPUH MASKUMAMBANG
  Sakewanten, Dusta corahe ne mangkin, Jeg ipun magenah, Ring dewek titiange wiakti, napi wenten iwang titian”.
 9. PUPUH MASKUMAMBANG
  Dane Oka, Raris mataken ring aji, “Aji dewan titiang, dados aji nadak sedih, Napi sane mangawinang?”.
 10. PUPUH PANGKUR
  Arya Tangkas raris ngadeg, Netrane nirek praraine barak biing, ngucap ring putra banglus, “Jlema nista saja iba, Sayang kai teken iba sing mangitung, nuntun iba selid sanja, solah iba apang luih.
 11. PUPUH PANGKUR
  Dadi kene solah iba, Matungkas pesan teken pangaptin kai, Solah ngletehin negantun, Pangkah teken Ida Dalem, Diapin iba panak kaine abatu, kai tusing pariangen, urip iba bancut kai”.
 12. PUPUH GINADA
  Wawu punika sang yayah, Sang putra kemengan gati, Ten uning ring parindikan, Raris matelanan matur, “Inggih aji dewan titian, ledang aji, Miarsayang atur titiang.
 13. PUPUH GINADA
  Bakti titian maring Dalem, Sakeng riin nyantos mangkin, Sampunang ja pangkah nyoba, Maliat titian ten purun, Ledang aji mangayunang, Wenten manggih, titian masolah dursila”.
 14. PUPUH GINADA
  Gusti Biang ngucap nimbal, “Kayun-kayunang ja beli, Sira maosang Sang Putra, Masolah sane ten patut, Dursila ring Ida Dalem, Siang wengi, Sareng titian ring jeroan”.
 15. PUPUH DURMA
  Arya Tangkas muus “ne tegarang baca, Surat Dalem seken gati, Nitah ngamatiang, Ane ngaba surat Ida, Wireh solahne durbudi, Tura ne ngaba, Panak I raga apadidi”.
 16. PUPUH DURMA
  Okane raris kaoros ngungsi setra, Raris ngucap sada nengkik, “Ih jlema dursila, Satondene iba Bangka, Enggalang malu mabakti, Pang Atman iba, Di niskala tusing paling”.
 17. PUPUH SEMARANDANA
  Sang putra raris manangis, “Inggih Ratu Hyang Betara, Prade yukti titian kaon, Durus lebok atman titian, Prade titian nenten iwang, Titiang nunas suecan ratu, Icen titiang linggih melah”.
 18. PUPUH DURMA
  Ring sampune dane putra puput muspa, Kayunne lascarieng pati, matur ring sang Yayah, “Inggih aji dewan titian, Yan ten dados andeg malih, Mangkin durusang, Bancut urip titian gelis”.
 19. PUPUH DURMA
  Arya Tangkas mangunus keris pusaka, Tan madue kayun asih, Okane karancab, sapisan ngemasin seda, Atmane malecat gelis, Para Dewata, Mendak antuk Joli Manik.
 20. PUPUH SINOM
  Wawu seda Ida Putra, Tedun sabeh sanding rawi, Cihna sedan sang susila, Arya Tangkas bingung paling, Layon okane kalingling, Metu nyesel maring kayun, Raris ngelut layon oka, “Cening ampurayang aji, lalis ajung, mancut premanan I Dewa.
 21. PUPUH SINOM
  Yen cening sing matiang yayah, Aji kesengguh sing bakti, Nah mara sji matlektek, Ulihan ngetohang bakti, Pianake nemasin urip, Nirdon aji matih agung, Pegatin perti sentana”, Arya Tangkas budal raris, Nyungkan kayun, Siang wengi nyesel raga.
 22. PUPUH GINADA
  Gatran dane Arya Tangkas, Nyedayang oka padidi, Kapireng olih Sri Dalem, Tan sipi kagiat Sang Ratu, Raris mangutus parekan, Ngandikain, Arya Tangkas ka puri.
 23. PUPUH GINADA
  Arya Tangkas Nenten tulak, Ring Ida Dalem manangkil, Dalem raris mawecana, “Kenken unduk Paman Agung, Nyalanang titah manira, Nyungsang Gati, Teken pangapti manira”
 24. PUPUH GINADA
  Arya Tangkas matur nimbal, “Titiang rauh mikat paksi, Panak titian makta surat, Ring surat punika mungguh, Ne ngaba patut matiang, Reh durbudi, Maring anggan Ratu Dalem”.
 25. PUPUH SINOM
  Ida Dalem raris ngucap, “Suba krasa baan mami, Duges Paman tusing jumah, Mamor ngaba surat mami, Ia patut mgemasin mati, Wireh langgana ken ingsun, Panak Paman nampi surat, Tur Paman tusing nyelehin, Gelis mancut, Jiwa pramanan pianak.
 26. PUPUH SINOM
  Baktin Paman teken gelah, Tusing ada manyamenin, Manira suksema pesan, Nanging ada nyangsih bedik, Wiwekane sing kagisi, Kala mundut titah ingsun, Ento ne ngawinang Paman, Nepukin unduke jani, Salah sengguh, Panak beneh bakat matiang.
 27. PUPUH PUCUNG
  Ingsun weruh, Paman pasti nyesel kayun, Eda Paman sebet, Luh Kayu Mas rabin mami, Icen ingsun, Paman manganggon kurenan.
 28. PUPUH PUCUNG
  Rabin ingsun, Mobot tigang sasih sampun, Ditu warih nira, Eda Paman manyampuhin, Benjang pungkur, Embas putran nyambung warga.
 29. PUPUH GINANTI
  Arya Tangkas raris matur, “Pican ratu luih gati, wantah suksma atur titiang”, Raris dane nglungsur pamit, maring jero sampun prapta, Gusti Biang nyanggra aris.
 30. PUPUH GINANTI
  Arya Tangkas raris nutur, Nartayang indike mangkin, Gusti Biang ledang pisan, Mamenyan asih kumasih, Raris embas dane putra, Muwabawa bagus pekik.
 31. PUPUH DURMA
  Pangeran Tangkas Kori Agung parab putra, Bakti maring ibu aji, Solahe susila, Dane maneduang warga, Tangkas Kori Agung luih, warga utama, wari Dalem ne wiakti.
 32. PUPUH DURMA
  Sapunika katur Gita Arya Tangkas, Patih Agung satieng Gusti, Anggen tetuladan, Baktine ring murdan jagat, Kirang langkung sinampuri, Ngiring puputang, Sineb antuk prama Santi.

Kaketus saking :
* http://te-in.facebook.com/topic.php?uid=77251754653&topic=11029

~ Article view : [1152]