Katuturan Kambing Takutin Macan

2890

Mohon support WEB Sastra Bali dengan mensubscribe channel youtube ORGANIC MIND

Katuturan Kambing Takutin Macan

Wenten kambing luh mawasta Ni Mesaba. Ipun memanah pacang luas ngererh tetedan. Raris ipun mapajar teken pianak ipun, “Duh pianak meme anake buka dewa, dinane jani I Dewa nongos jumah meme lakar luas ngalih tetedan kemu ka gunung”. Raris semaur pianakne ane madan Ni Wiwingsali. “Yan keto meme tiang milu kema ka gunung alas”. Ni Mesaba nagingin pengidih pianakne.

Caritayang mangkin sang kalih sampun mamargi sinah sampun jambat pisan pamargannyane masusupan ting tengahin alase neda don-donan. Mawastu kacingak pamargannyane Ni Mesaba olih I Macan. Kagega wok reka I Macan, reh durung uning ring I Kambing. Sapuniki papineh I Macane, “Ih, ento buron ape je adane, iya matanduk, awakne sada polang-poleng”. Tumuli ipun ndesek. Gelis reke ipun rauh ring arepan I Kambing. Kabinawa tingkahne I Macan, matannyane nelik, suaran ipun nyerit. Suaranipune sapuniki, “Eh, buron apa ja iba, ngalincak dini. Iba tusing nawang kai mawak Sang Hyang Titah dini. Sakancan buron katitah baan kai”.

Sumaur Ni Mesaba, batisne nerejek, bulunne kajeringan, matane nelik, raris ipun ngucap. “Ih, cai ko madan macan, cai tuara nawang awake, yan ada macan patpat telah ban kai ngematiang acepokan tur laut amah kai. Dikalane kai nengkek macan, ditu awak kaine pesu api lakar muunang iba, miwah alase. Ne tolih tanduk kaine, gede buin nyapnyap. Apang cai nawang Sang Hyang Tiga tuan ane malingga sik kaine. Tanduk kaine mapancer besi wresni wantah pakardin Sang Hyang Siwa. Sinah dedek remuk iban kaine. Jani pedas iba mati, apabuin iba padidian. Antos buin akesep kai lakar nyarap iba”.

Tumuli Ni Mesaba matangkis makecos. Kala punika makesyab I Macan, ngraris ipun malaib bah bangun antuk kaliwat jejehne. Keto upah anake sane sombong nyapa kadi aku. Mapi-mapi wanen, naging sujatine iye nak jejeg gati.(*bb/stb)

Kaketus saking :
* Buku Kupulan Satua Bali

~ Article view : [1560]