Home Tags Satua Bali

Tag: Satua Bali

I Dempuawang

0
Kacrita wénten reké tuturan satua, Ida Sang Prabhu madué putra tetiga, lanang kekalih istri adiri. Kocap, duk putranidané makatetiga kari alit-alit, Ida Sang Prabhu...

Ayam Ijo Sambu

0
Wénten kocap katuturan satua saking jagat Jembrana sané sampun lumbrah kabaosang antuk para janané sané seneng ka tajén, wénten kabaos ayam ijo sané mawasta...

Tosning Dadap Tosning Presi

0
Kocap wénten katuturan satua Jero Dukuh ring Kadampal. Dané madué rabi kekalih, rabinné sané duuran madué oka akutus, asapunika taler sané alitan taler madrebé...

Nang Bangsing teken i Belog

0
Tuah ada tuturan satua anak masawitra ajaka dadua, madan Nang Bangsing tekén I Belog. Pasawitrané koné mula sangkaning nekéng tuas, pakrubuk ajaka dadua saling...

Katuturan Kambing Takutin Macan

0
Katuturan Kambing Takutin Macan Wenten kambing luh mawasta Ni Mesaba. Ipun memanah pacang luas ngererh tetedan. Raris ipun mapajar teken pianak ipun, "Duh pianak meme...

FACEBOOK

0FansLike

Block title

MAJAPAHIT

SUPPORT US BY VISITING MANTRA ARHANA INSTAGRAM