Kidung Pitra Yadnya

4114

Mohon support WEB Sastra Bali dengan mensubscribe channel youtube ORGANIC MIND

I. Nedunang layon, pacang nyiramang

GIRISA
ooo/ooo/—/–o/ooo/o

1. Ata sedengira mantuk Sang Sura laga ringayun,
Tucapa Aji Wirata karyasa nangisi weka,
Pina hajengira laywan sang putrenalap iniwa,
Pada litu hajeng anwam lwir kandarpa pina telu.

2. Lalu laranira nasa asambat putranira pejah,
Laki bi sira sumungkem ring putra luru kinusa,
Ginamelira ginanti kang laywan lagi ginugah,
Inutusira masabda kapwa ajara bibi aji.

3. Hana kalehengikasih yan tunggal kita pejaha,
Kita tiki katiga lyus ndyanung panglipura lara,
Syapa tiki palarengkwa muktyang rajya sumiliha,
Ri ilangi tanayangkwa aduh ngwang yenaka pejaha.

4. Nda wuwusira masambat karwa strya apega malume,
Ina ri wuwu tekap sang sri Pandawa atmaja malara,
Pinahayu kinabehan sampun purna rinuruban,
Hinanyut i pajang ing lek munggwing Pancaka gineseng.

II. Nyiramang layon

BALA UGU

1. Bala Ugu dina melah,
Manuju tanggal sasih,
Pan Brayut panamaya,
Asisig adyus akramas,
Sinalinan wastra petak,
Mamusti madayang batis,
Sampun puput maprayoga,
Tan aswe ngemasin mati.

2. Ikang laywan ginosongan,
Ne istri tuhu satya,
Den mapahayun matingkah,
Eteh-eteh sang paratra,
Toya ening pabresihan,
Mesi gandha burat wangi,
Lengise pudak sategal,
Sumar gandha mrebuk arum.

3. Pusuh menuhe utama,
Malem sampun macawisan,
Tekaning don intaran,
Bebek wangi lengis kapur,
Monmon mirah windusara,
Waja meka Pancadatu,
Don tuwung sampun masembar,
Sikapa kalawan taluh.

3. Buku-buku panyolasan,
Pagemelane salaka,
Kawangene panyelawean,
Gegalenge satak seket,
Sampun puput pabresihan, Winiletang dening kasa,
Tikeh alus wijil Jawa,
Lante maulat panyalin.

4. Tatindihe sutra petak,
Riruban dening kasa,
Anak putunia ngabakti,
Ibunia munggwing ayun,
Ginosongan punang laywan, Kidunge mawanti-wanti,
Bedil kulkul tan karengwan,
Gong gambang gender lan suling.

5. Tumpang salu palinggihan,
Kelewaran dadi naga,
Semu rimrim Sang hyang atma,
Tumoni raga kurungan,
Umunggu ring damar kurung, Nyuluhin ring marga sanga,
Tatas apadang kang marga, Mangungsi Suarga Bhuwana.

6. Sanggar tawange bantenin, Sapalinggihan pabaktian,
Bedeg pipis lan sangsangan, Salang mute salang pipis,
Sada luih lan ukur mas,
Cecanden lan ulap-ulap,
Angenan mapucak manik,
Suci katur ring Bhatara.
7. Pepek aturane genep,
Pisang kembang pisang jati,
Bebek katur ring Bhatara,
Pinda lan bubuh pirata,
Toya pangentase buatang, Pangelebe mas leyaran,
Ulantagane sumanding,
Sampun puput pabresihan.

III. Mamargi ke setra

SWANDEWI
–o/–o/o-o/-oo

1. Mamwit narendraatmaja ring tapowana,
Manganjali ryagraning Indra Parwata,
Tan wismreti sangkanikang ayun teka,
Swabhawa Sang Sajana rakwa mangkana.

2. Mangkat dateng toliha rum wulatnira,
Sinambaying camara sangka ring geger,
Panawanging mrak panangis nikung alas,
Erang tininggal masaput-saput ima.

3. Lungang lengit lampahira ngawetana,
Lawan sang Erawana Bajranaryama,
Tan warnanen desa nikang katungkulan,
Apan leyep muksa sahinganing mulat.

4. Bawisyati meh datengeng Suralaya,
Grehadi naksatra kabeh padakrama,
Tejomaya purwa kadatwaning langit,
Pamuktyaning jadma sudira subrata.

5. Taranggana aditya sasangka mandala,
Alit katonanya sakeng swa manusa,
Ageng iwa mangkana deni doh nika,
Katon sakeng madya pada anghulap-hulap.

6. Wintang lewih litnya leyep tininghalan,
Ruhurnya sangkeng sasi wimba karana,
Sadohning aditya sakeng nisakara,
Kadoh nikang bumi sakeng diwakara.

7. Tingkah nikang swarga lawan halep nika,
Watang nika lalana gostya tut hawan,
Pajar sang Erawana ring nrepa atmaja,
kadi ing pangpyan tan i rat hidep nira.

8. Katon tikang Indra pada prabaswara,
Wetan sakeng meru marep mangambara,
Kutanya malwa gupuranya pat manik,
Kerangning aditya sasangka nityasa.

9. Samar diwa ratri nikang Suralaya,
Dening prakasa atmakasarwa baswara,
anghing sekar ning kumuda ajar ing kulem,
mwang cakrawaka an papasah lawan priya.

10. Tangeh angascarya wisesa wastunen,
Tan warnanen lwirnya tinon Sang Arjuna,
Dateng sira adan makire manembaha,
Ginyakening camara kon umanjinga.

IV. Ngurugin layon

ADRI

1. Widyadara prasama tumurun, Mapagin atmane,
Watek Nawa Sanga sami,
Tetabuhane gumuruh,
Suling rebab mwah calempung,
Pareret warapsarine,
Gong gambang angalun-alun, Guntang kumaricik karengwan,
Curing munia kaklentingan.

2. Sinambut atmane sang putus,
Inunggahang mangke,
Ring jampana tuhwa ngrawit, Maringring sutrane wungu,
Arahab bang ijo murub,
Kalasanya sutra jingga,
Asamir papatran alus,
Cinarangcanging kamala,
Kumurub kenyar komala.

3. Widyadara prasama angrubung,
Amumundut kabeh,
Pada papandon rimihin,
Tatabuhane anglangun,
Sopacara munggwing hayun,
Angresing hati polahe,
Swaraning gumpit anglangun,
Curing rebab kacapnia,
Guntang muni kaklentingan.

4. Sampun munggah sang atma rinubung,
Ring jampana mase,
Adulur lampahe aris,
Prawatek hyang maring hayun,
Gerebegan denia laku,
Kancit prapta maring swarga,
Tumurun akweh mangrubung,
Munggah maring meru wetan,
Agagenteng mas komala.

V. Ngentas layon

ADRI

1. Ongkara ngurakang santun,
Krepu kanakane,
Mwang dupa dipa sumirit,
Watek gandarwane parum,
Kadi tinuduh denia rum,
Dadya sinawuran puspa,
Prasida amoring cupu,
Dadya lukat tanpa mala,
Amuji Rahaden Bima.

2. Sri Dewi Kunti mwang Darma sunu,
Prasama ta mangke,
Nararya Arjuna sireki,
Nakula Sadewa iku,
Samya musti sekar harum,
Wus siniratan maka rwa,
Dene hyang amerta iku,
Sanjiwani pangarania,
Puput kang yoga malukat.

VI. Ngeseng sawa

A. PRHARSINI
—/ooo/o-o/-o-/o

1. Kala Hyang Ratih anangis bramanta citta,
Sanghyang Rudha sira mulat ri puspitangsa,
Wruh yan matya madanagarini tan imba,
Icca Sanghyang i sira lantaran subada.
2. Tunwan manmata dumilah wineh pradipta,
Saksat asta manasija ngawe saharsa,
Donya ngambila ri sirang susatya dewi,
Agya ngajwa turida raga harsa ri twas.

3. Sang satya girang umulat maring sasoka,
Yan ton rupanikang apuy katon sameru,
Swamingkwiki dateng aweh kalina margan,
Ling dewi ri hatinira adan angkas-angkas.

B. AJI KEMBANG

1. Sang atapa sakti bakti,
Astiti purwa sangkara,
Yan mati mahurip malih,
Wisesa sireng buwana,
Putih timur abang wetan,
Rahina tatas apadang,
Titisning jaya kamantyan,
Mapageh ta samadinira.

2. Ngulun angadeg ring natar,
Kama jaya cinitania,
Sang atunggu paraweyan,
mawungu makarab-karab,
Ilanganing dasa mala,
Ametang gangga asuci,
Pamunggel rwaning wandira,
Pinaka pernahira.

3. Yan sampun sira arahup,
Isinikang kundi manik,
Anut marga kita mulih,
Yan sira teka ring umah,
Tutugaken samadinira,
Sapangruwat sariranta,
Isinikang pangasepan,
Kunda kumutug samidania.

4. Wawangen dadi tambaga,
Rurube kang dadi emas,
Arenge kang dadi wesi,
Awune kang dadi slaka,
Kukuse kang dadi mega,
Yeh ika manadi hujan,
Tumiba ring mreca pada,
Yeh iku manadi amreta.

5. Kukuse Sanghyang Iswara,
Lalatu Hyang Mahesora,
Wawangen Batara Brahma,
Kamaligi Batara Rudra,
Rurube Hyang Mahadewa,
Awune Sanghyang Sangkara,
Arenge Batara Wisnu,
Awone Batara Sambu.

6. Ring kunda Batara Siwa,
Sarining kukus Hyang Guru,
Pangleburan dasa mala,
Lara roga winasaya,
Purna jati suci nirmala,
Luput maring papa krama,
Sadya manggih swarga luwih,
Satya barata mangarcana.

7. Yan Manis marep angetan,
Astuti Batara Iswara,
Yan Pahing marep angidul, Astuti Batara Brahma,
Yan Pon marep angulon,
Astuti Hyang Mahadewa,
Yan Wage marep angalor,
Astuti Batara Wisnu.

8. Keliwon marep ing tengah,
Astuti Batara Siwa,
Angadeg angeka pada,
Regep ikang pancendrya,
Sila tatakeping kembang,
Saluiring kembang kangin,
Sinrang saking awaking wang,
Mrebuk harum gandanira.

9. Batara Siwa pinuja,
Telenging gangga nirmala,
Anuta watek dewata,
Kang pinuja ring manusa,
Mareng sira pernahira,
Pinuja rahina wengi,
Awuran tang kadewatan,
Pangucapku sakti bakti.

C. MANDAMALON
ooo/o-o/-oo/o-o/o-o/oo

1. Ata ri tedun nirang parama satya ri sang hyang apuy,
Nda tan ageseng manah ning umulat juga sirna geseng,
Salah asa deniangen-nangenirang Ragu putra salah,
Kadi ginetes ikang twas umareng mata luh tumiba.

2. Pada ta mulat rikang apuy purwa dilahnia murub,
Katamapi moga yan padem aho tuhu satya sira,
Temahan ikang apuy kanaka pangkaja tunjung emas,
Kadi dala tang dilah kukus harum temahania sari.

3. Metu ta batara Bahni purusa
kreti dibya katon,
Mangadegi madyaning kanaka pangkaja sabinaya,
Janaka suta matimpuhi samipa
nira tisaya,
Ciha-ciha dibyaning brata
susatya maha saphala.

4. Dadi mawarah hyang Agni ri nareswara Dasarati,
Nrepa suta he Ragu tama taman katamana tamah,
Apata kitat sasangsaya ri sang garininta suci,
Kadi rare arda mohita hatinta
salah panaha.

5. Kita malawas pwa nguni
makuren teka ri satahun,
Wruha ta kite sulitnira salek pwa katona nika,
Kimuta kitan tekeng rwa telu pat tahun ta tatut,
Tat inget-inget tatah tenga-tengani manah rasike.

6. Nia ta ya pangawruhe hayuni cita nirar wulati,
Sakala batara Sangkara nihan sira ring gagana,
Maraha kite ri awakta ya ta don niran panurun,
Marata tutur tatad walui sangsaya sucia lana.

7. Tuwi sira rama sang nrepa nihan sira wed wulati,
Milu manurun sirang Dasarata
prabu nata sira,
Masila sireng wimana manapel
ri Batara Siwa,
Maka juru sang hyang Indra sira mitranireng sakala.

VII. Ngreka, pacang nganyut

AJI KEMBANG

1. Ring purwa tunjunge putih,
Hyang Iswara dewatania,
Ring papusuh prenahira,
Alinggih sira kalihan,
Pantes ta kembange petak,
Ri tembe lamun dumadi,
Suka sugih tur rahayu,
Dana punia stiti bakti.
2. Ring gneyan tunjunge dadu, Mahesora dewatania,
Ring paparu prenahira,
Alinggih sira kalihan,
Pantes ta kembange dadu,
Ri tembe lamun dumadi,
Widagda sira ring niti,
Subaga sireng bhuwana.

3. Ring daksina tunjunge mirah,
Sanghyang Brahma dewatania,
Ring ati prenahira,
Alinggih sira kalihan,
Pantes ta kembange mirah,
Ring tembe lamun dumadi,
Sampurna tur dirgayusa,
Pradnyan maring tatwa aji.

4. Ring neriti tunjunge jingga,
Sang hyang Rudra dewatania,
Ring usus prenahira,
Alinggih sira kalihan,
Pantes ta kembange jingga,
Ring tembe lamun dumadi,
Darma sira tur susila,
Jana nuraga ring bumi.

5. Ring pascima tunjunge jenar,
Mahadewa dewatania,
Ring ungsilan prenahira,
Alinggih sira kalihan,
Pantes ta kembange jenar,
Ring tembe lamun dumadi,
Tur sira sura ring rana,
Prajurit watek angaji.

6. Ring wayabya tunjunge wilis,
Hyang Sangkara dewatania,
Ring limpa prenahira,
Alinggih sira kalihan,
Pantes ta kembange wilis,
Ring tembe lamun dumadi,
Teleb ring tapa brata,
Gorawa satya ring budi.
7. Ring utara tunjunge ireng,
Sang hyang Wisnu dewatania,
Ring ampru prenahira,
Alinggih sira kalihan,
Pantes ta kembange ireng,
Ring tembe lamun dumadi,
Sudira suci laksana,
Surupa lan sadu jati.

8. Ring ersania tunjunge biru,
Sanghyang Sambu dewatania,
Ring ineban prenahira,
Alinggih sira kalihan,
Pantes ta kembange biru,
Ring tembe lamun dumadi,
Paripurna santa darma,
Sida-sidi sihing warga.

9. Tengah tunjung manca warna,
Sanghyang Siwa dewatania,
Tumpuking ati prenahira,
Alinggih sira kalihan,
Pantes kembange manca warna,
Ring tembe lamun dumadi,
Gung prabawa sulaksana,
Satya brata tapa samadi.

VIII. Nganyut

A. SIKARINI
o–/—/ooo/oo-/-oo/oo

1. Kunang sang wang nisreyasa sira tatan siddi ringulah,
Ndatan puja tan yoga rinegepira nisbawa sada,
Luput sakeng bawa krama pati urip tan pangawara,
Apan saksat sangkan paran nika sira acintya bhawana.

2. Acintya numpak ring taya matapakan Bhaskara Wulan,
Ika lwir sang lina dhika sama lawan moksa karana,
Ndan sang siptan sing solaha juga lamun nirmala sadha,
Prasida amor ring tan hana kaluputing wahya wibhawa.

B. ASTI

1. Ring wetan hana talaga,
Rika ta hulun adyusa,
Asalah raja busana,
Anglebur awak tan porat,
Hilanganing dasa mala,
Sebel kandel ring sarira,
Sakwehing mala pataka,
Kalebura ring tan hana.

2. Ring kidul hana talaga,
Rika ta hulun adyusa,
Asalah raja busana,
Anglebur awak tan porat,
Hilanganing dasa mala,
Sebel kandel ring sarira,
Sakwehing mala pataka,
Kalebura ring tan hana.

3. Ring kulon hana talaga,
Rika ta hulun adyusa,
Asalah raja busana,
Anglebur awak tan porat,
Hilanganing dasa mala,
Sebel kandel ring sarira,
Sakwehing mala pataka,
Kalebura ring tan hana.

4. Ring lor hana talagas,
Rika ta hulun adyusa,
Asalah raja busana,
Anglebur awak tan porat,
Hilanganing dasa mala,
Sebel kandel ring sarira,
Sakwehing mala pataka,
Kalebura ring tan hana.

5. Ring madya hana talaga,
Rika ta hulun adyusa,
Asalah raja busana,
Anglebur awak tan porat,
Hilanganing dasa mala,
Sebel kandel ring sarira,
Sakwehing mala pataka,
Kalebura ring tan hana.

6. Sampun ta sira abresih,
Anambut raja busana,
Binurating sarwa sari,
Mrebuk harum gandaning wang,
Matur sira ring Hyang Guru,
Sinung wara nugra sira,
Kasunganing mandi swara,
Paripurna tur yowana.

IX. Nyekah

WIRAT
o-o/oo-/o-o/oo-/ooo/ooo/-o-/

1. Ikang wukira paksa pajarana basma limut adalwang kukap magong,
Petungnia tumakul mareng lwah anyawuk banyu parengatekes macamana,
Kayunia kayikan pasaji sarwa pala tinemuning macangkrama,
Atangkiladawa mure titir anganjali sulurika ri anyar dateng.

2. Alas katemu sanggraheng tamuy ana malaku jawuh i tanggaling kapat,
Lirangnia alengis huwus makatirah yata dunungani tinghaling mara,
Ata saji sekar suhun kayu seno umaturaken awaknia sumpanga,
Wungu mwang asana ruhun-ruhunaken sekarana api raganing mulat.

X. Mabakti

MERDU KOMALA
—/oo-/o-o/oo-/o-o/oo-/

1. Om sembahning anata tingalana de triloka sarana,
Wahya dyatmika sembahing hulun i jengta tan hana waneh,
Sang lwir agni sakeng tahen kadi minyak sakeng dadi kita,
Sang saksat metu yan hana wang amuter tutur pinahayu.

2. Wyapi wyapaka sari ning parama tatwa durlaba kita,
Icantang hana tan hana ganal alit lawan hala hayu,
Utpati stiti linaning dadi kita ta karana nika,
Sang sangkan paraning sarat sakala niskalatmaka kita.

KAKAWIN/KIDUNG/TEMBANG
PITRA YADNYA

KAPILPIL
OLIH

I WAYAN SUTEDJA

~ Article view : [2134]