Sang Hyang Gana

1567

Mohon support WEB Sastra Bali dengan mensubscribe channel youtube ORGANIC MIND

Wenten katuturan satua Raksasa magoba aeng, kabinawa tur ngreresin pisan tan pendah Sang Kalantaka. Raksasane punika mawasta Nilarudraka. Kalintang sueca wiakti Ida Bhatara Rudra ring ipun mapaica waranugraha sane marupayang kesaktian mautama. Majalaran paican Ida punika mawastu ipun tan prasida kapered antuk sakancan senjata, napi malih pacang sida kapademang olih manusa, denawa miwah Dewata.

Riantukan ipun punika rumasa tekening padewekan purusa, sakti tanpa tandingan, raris metu manah ipun sane boya-boya, minakadi ipun mamunyah, wimoho, stata brangti, ngapak-apak, tan mari nyapa kala aku. Sekancan parilaksanan ipun stata ngardi res sang ngantenang. Duaning asapunika kawentenang ipune para panjak rauhing para Ratune ten wenten sane purun sami ngandep kasor.

Kabawos sane mangkin sami para Ratune sane wenten ring jagate prasida kakasorang olih ipun. Riantukan asapunika, raris sane mangkin ipun ngelanturang tetujonnyane ngelurug Suargane. Sapetekan ipune ke Suarga kasarengin olih bala wadua raksasa sane ebek jejel ten kaetang makuehnyane tur sami dahat wirasa tankapangpangan. Para Dewata miwah Resin ambarane, tan prasida nangkepin panglurug I Detia Nilarudraka. Riantukan asapunika raris pada Dewatane ring Suarga sami malaib ngarereh genah masingidan.

Kacarita sane mangkin para Dewatane ring genahe masingidan ngawentenang paparuman sane matetujon ngerincikang naya upaya mangda prasida ngasorang I Detia Nilarudraka. Peparuman punika kamanggalaning olih Bhegawan Wrhaspati sane gumanti pradnyan tur waged ring wiweka. Manut penarkan Bhagawan Wrhaspati, Detia Nilarudraka wantah prasida kakasorang olih putran Ida Bhatara Siwa sane maprarai gajah. Risampune asapunika wenten pangandikan Bhagawan Wrhaspati sane nyalarang pikayunan, para Dewatane sumingken bingung, santukan sampun kauningin Bhatara Siwa durung madue putra. Turmaning Bhatara Siwa duk punika kanjekang ngelaksanayang yoga samadi ring gunung Kailasa, semalihe para Dewatane tan wenten sane purun ngusak-asik yogan Ida santukan jerih pacang keni pastu. Paka pamutus daging bebaosan sajeroning paruman, wantah Bhatara Smara sane kajudi pacang ngoda yogan Ida Bhatara Siwa, mangda sida kalebarang, turmaning mangda Bhatara Siwa prasida matemu awor salulut ring rabin Ida Dewi Uma, ngelantur prasida pacang madue putra maprarai gajah.

Tan asue, raris rauh kocap Sang Hyang Smara ring pucak gunung Kailasane genah Ida Bhatara Siwa nangun Yoga Semadi. Irika raris Sang Hyang Smara nibakang panah Idane, tur ngenenin ulun arsan Ida Bhatara Siwa. Indike punika sane ngawinan yogan Ida Bhatara Siwa mawastu buyar, tur metu pikayun Idane arsa pacang awor salulut ring rabinida Dewi Uma.

Sane mangkin kacrita Ida Bhatara Siwa jagra saking yoganida, kaaksi Sang Hyang Smara ayat ngenahang gandewa sane kaanggen manah Bhatara Siwa ring payogan. “Sang Hyang Smara sane ngawinang yogan manirane buyar.” Sapunika kapikayun olih Ida Bhatara Siwa yoganida mawastu buyar mawit sangkaning kabencana olih Sang Hyang Smara. Punika awinan Ida Bhatara Siwa kalangkung duka, mawastu saking netranida sane katrini metu agni angabar-abar nuju tur ngeseng Sang Hyang Smara mawastu Ida pramangkin dados awu. Para dewatane sane ngutus Sang Hyang Smara sami rumasa iwang tur ngaksama. Pabuat para Dewatane ngutus Sang Hyang Smara wantah sumangdane I Detia Nilarudraka presida kapademang turmaning Suargane prasida rahayu rahajeng.
Kaceritayang sane mangkin Ida Sang Hyang Ratih uning indik rabinida, sampung seda kageseng olih Bhatara Siwa. Sang Hyang Ratih raris tangkil ring Bhatara Siwa tur mapinunas sumangdenya Bhatara Siwa ledang ugi ngurip malih rabinida, Sang Hyang Smara kadi jati mula. Sakewanten Bhatara Siwa ten kayun malih ngurip Sang Hyang Smara. Hyang Ratih banget mapinunas mangda Bhatara Siwa ledang ngeseng Sang Hyang Ratih, gumanti mangda macihna Ida ngelarang pati brata tur awune prasida matunggalan. Riantukan banget lab kedeh pisan pinunas Sang Hyang Ratih, raris Bhatara Siwa nagingin pinunas Sang Hyang Ratih, raris Ida kageseng antuk netra katrini tur sida nunggal. Punika awinan Sang Hyang Smara Ratih tan madue stula sarira. Santukan Bhatara Siwa sampun keni panah Sang Hyang Smara mawastu pekayunan Ida kaliput raga kasmaran nglantur awor salulut ring rabi, sane ngranayang Dewi Uma mobot.

Risampune Bhatara Siwa awor salulut, Dewi Uma malih mapinunas ring rakan Ida, mangda Sang Hyang Smara lan Sang Hyang Ratih kaurip malih. Sakewanten Bhatara siwa nenten nagingin pinunas Dewi Uma pacang nguruip malih Sang Hyang Smara lan Sang Hyang Ratih. Bhatara Siwa wantah nglugrayang awun Sang Hyang Smara lan Sang Hyang Ratih kasambehang ring jagate. Sang Hyang Smara prasida nyusup ring pakayun sang purusa, lan Sang Hyang Ratih nyusup ring kapayunan sang pradana. Punika awinan purusa pradana rauh amangkin ten prasida kapasahang, sane pacang gumanti ngawerdiang jagate.

Sane mangkin kabawos, rikanjekan Dewi Uma mabebaosan sareng Bhatara Siwa, kancit wenten gajah petak druwen Ida Bhatara Indra sane mawasta Airawana ngelintang ring ajeng Ida. Indike punika sane ngawinang Dewi Uma dahat tengkejut ngaksi kawentenang gajahe punika, sane ngeranayang Dewi Uma ngembasang putra sane mapesengan Sang Hyang Gana sane maprarai gajah.

Wawu embas Sang Hyang Gana, raris kapangandikayang olih para Dewatane mangde nyiatin I Detia Nilarudraka, mawit sangkaning pekayun Hyang Parama Wisesa, awinan satunggil Sang Hyang Gana katigtig ten mari angganida ngagengan, tur pramangkin duur. Kala punika Sang Hyang Gana raris munggel siung Idane asiki kaanggen sanjata sane pamuput prasida mademang Detia Nilarudraka. Mawinan Suargane rauh mangkin sida rahajeng sane pinaka tatujon utama manusane.

~ Article view : [695]