Sang Sutasoma Dados Caru

1148

Mohon support WEB Sastra Bali dengan mensubscribe channel youtube ORGANIC MIND

Wenten katuturaran sang Purusada, Prabhu Yaksa ring Ratna Kanda. Ida Parya ngaturang punagi ring ida Bhatara Kala, antuk para ratu satus diri. Nika ngawinang Ida nglurug jagat. Singalane praya ngejuk sang Prabhu Jaya Wikrama. Santukan Ida Sang Prabhu Jaya wikrama kalintang sura wira ring payudhan, raris yudhane rames pisan kadi segara angalun, suaran kuda, gajah lan raksasane kadi ombak ngrebahang gunung. Duaning asapunika yudhane sang jaya wikrama raris seda. Atman idane ngungsi suarga loka. Nike ngawinang sang purusadha kalintang kosekan ring kayun. Santukan asapunika sang purusada nglurug jagad widharbane ngantos sang prabhu keni cidra raris kabrasta lan kakeberang.

Sesampune jangkep polih ratu satus diri, irika sang purusada wau ngaturang punagi punika ring ida bhatara kala. Ida bhatara kala nenten nerima punagi punika santukan nenten medaging prabhu astina ida sang sutasoma. Tan asue sang prabhu purusada lan balawadwa raksasane raris nglurug jagad astinane praya ngejuk sang sutasoma. Kocap sang sutasoma duke pinaka rikala mapikayun nabdabang indik karahayuan jagad antuk kawelasan idane ngaksi jagat astinane kausak, ida makayun nyerahan angga mangda sang purusada jangkep naur punagi tur jagat astinane prasida rahayu. Asapunika wantah kadharman sang nglaksanayang budhacitta. Patut ngardiang kirti makalarapan mikolihang pamargi nincapang budhaloka.

Sakewanten para tandhamantri, baudandha, raja putrane nenten matutang kayun sang sutasoma asapunika raris sagrehan ka kuruksetra mapagut ring baladwa raksasa panjak sang purusadane. Yudhane yakti rames balawadwa sang purusadane lilih, akeh sane kapadhemang makadi: prabhu makada lan prabhu awangga kasedayang antuk sang dosa bahu. Santukan asapunika sang Purusada kroda raris mamurti, anggone saksat gunung mahameru , prabhune ruangatus, bahune ruangewu, sami manganggen sanjata bajra, gadha, mosala, cakra, canda asamuang trisula, tur ngemedalang geni ngalad-ngalad. Balawadwa Astinane akeh sane geseng, pondok, taru, tegal sane nampek ring kuruk setra sami geseng tanpa gantulang. Sang Sutasoma sane kairing antuk sang Sucitra pinaka sara tigra uin payudhane ring kuruk setra.

Sapangrauh ring kuruk setra kapanggih sang purusada kantun mamurti, anggane ageng ngamedalang geni ngalad-ngalad, irika sang Sutasoma mangarepang, pramangkin api telas dados toya lintang tis, sami sane padhem mawali murip, asing kacingak paripurna malih. Irika sang purusada ngujanin sang sutasoma antuk panah, nanging sami sanjatane mauah minakadi cakra dados tunjung, kunta dados pudak, langkap dados semining gading, bajra dados mas manik, mangkin ida sang purusada sampun keni adnyana wimala raris rebahtan sidha mamurti kadi jati mula. Sesampune sang purusada kasusupan budhi satwam, angkara murka idane ical, raris matangi tur ngelut sukut sang sutasoma, nunas ampura miwah nenten makayun ngaturang sang sutasoma, ring bhatara kala sang sutasoma mapikedeh mangda katurang para retune satus mangda kalebang. Sesampune para retune kalebang, sang sutasoma raris katurang ring bhatara kala. Bhatara kala ledang pisan raris nyempal sang sutasoma antuk sanjata, nanging sami sanjatane tan wenten mintulin,krodane tansipi raris nyuti rupa dados naga agung, nguntal sang sutasoma, nanging wau cokor I dewane kawanten prasidha kauntal sampun marasa kawaregan. Dening kasusupan manah suci, lobha angkarane matinggal kagentosin antuk welas asih sang sutasoma raris kamedalang, bhatara kala sampun kadi jati mula, raris nyumbah, mapinunas maguru ring sang sutasoma

Karingkes saking tanjung mekar
Olih I ketut sukrata

~ Article view : [680]