Geguritan Watugunung

3723

Mohon support WEB Sastra Bali dengan mensubscribe channel youtube ORGANIC MIND

S I N O M

1. Pamiarsa wangiang tityang
Nyanggra rerahinan lwih
Saraswati wastan dina
Ngiring sanggra antuk gending
Sang Watugunung kagurit
Sadurung gitane katur
Swasti astu ‘ggen pamungkah
Mogi sweca Hyang Kawi
Ngicen suluh
Ngulati kertan kauripan

-1-

Inggih, para pamiarsa sane wangiang tityang ring manah
Sane mangkin ngiring sareng sareng nyanggra rerahinan mahotama puniki
Inggih punika rerahinan Saraswati wastannyane
Sane mangkin iring tityang ngiring sanggra rahina suci puniki antuk gegitan
Gita sane jagi katur mamurda Sang Watugunung
Nanging sadurung gita puniki lanturang tityang
Maka pamungkah atur tityang ngaturang pangastungkara “ om Swastyastu”
Dumogi Ida Sang Hyang Parama Kawi Asung Krta Waranugraha ring iraga sareng sinamian
Tur taler mapica suluh ring damuh sareng sami
Suluh punika anggen ngulati kakertan kahuripan ring jagate.

-2-

2. Sang Watugunung carita
Sakti ten wenten nyamenin
Ratu sami manyadpada
Metu sumbung maring ati
Manungkasin sastra dresti
Sane mangkin watugunung
Ngungsi jagat kunda dwipa
Diah Sinta madeg pati
Jegeg ayu
Kadi Hyang Ratih sekala.

-3-

Inggih para pamiarsa caritayang tityang sane mangkin indik kawentenan Ida Sang Watugung’
Ida Sang Watugunung kalintang sakti nenten wenten nyamen pada’
Para ratune sami jerih tur nungkul ring Ida Sang Watugunung’
Punika mawinan metu raris sumbung kayun idane’
Ida pangkah nungkasin satra agama lan drestane’
Inggih gelisan carita sane mangkin pidabdab Ida Sang Watugunung’
Ida sane mangkin lungha ke jagat Kundadwipa’
Irika ring jagat Kundadwipa madeg agung ida Ni Diah Dewi Sinta’
Ida Diah Dewi Sinta kalintang jegeg ngulangunin’
Yang nirgamayang tityang ida sekala minekadi Hyang Ratih.

-4-

3. Dewi Sinta alus ngucap
Watugunung tembe prapti
Napi wenten ne arsayang ?
Watugunung gelis nyawis
Beli sungkan buduh paling
Maring adi beli nglungsur
Dong icen ja beli tamba
Adi anggen beli rabi
Pang ten kantun
Beli buduh tambis padem.

-5-

Ida Diah Dewi Sinta raris nyanggra sapengrawuh Ida Sang Watugunung tur mangucap alus banban’
Uduh…….Watugunung dados tembe dewa rawuh ?
Napi wenten sane arsayang I Dewa ?
Ida Sang Watugunung raris nyawis gelis’
Adi…..Dewi Sinta, beli mangkin sungkan buduh’
Beli nglungsur ring anggan adi sane mangkin’
Mangda ledang micayang beli tamba akedik’
Ragan adi maka tamba jagi anggen beli rabi’
Mangda beli nenten kari’
Tiben buduh paling tambis-tambis padem.

-6-

4. Dewi Sinta nyawis banban
Beli janten sampun uning
Tityang sampun marabian
Kulagiri parab rabi
Mangkin sedeng masemadi
Maring himalaya gunung
Tityang ngelar pati brata
Satia brata laki rabi
Mati idup
Sareng rabi matunggalan

-7-

Ida Sang Dewi Sinta raris nyawis antuk baos alus pisan’
“ Beli Sang Watugunung….. beli janten sampun tatas’
Tityang sampun madruwe rabi sane tresnain tityang’
Rabin tityang maparab Sang Prabu Kula Giri’
Sane mangkin rabin tityang sedek nangun tapa semadi’
Irika ring pucak gunung Himalayane’
Tityang dados istrin Ida Sang Prabu sane mangkin ngelar brata Pati Brata’
Tityang satia ring anggan sang rabi asiki’
Idup padem tityang’
Wantah matunggalan sareng Ida Sang Prabu.

-8-

P A N G K U R

1.Watugunung raris ngucap
Eda Adi liu nutur teken beli
Beli ngidih uli luwung
Adi ayu tusing enyak
Jani beli lakar maksa Adi Ayu
Puput Watugunung ngucap
Raris nyaup Sinta Dewi.

-9-

Ida Sang Watugunung raris mawecana’
Adi Dewi Sinta….. eda Adi liu nutur teken Beli’
Ane jani ulian luwung Beli ngidih kenehAdi’
Sakewale Adi sahasa nulak pangidih beli’
Ento kranane jani Beli lakar maksa ragan Adi”
Sapupute mawecana Ida Sang Watugunung’
Ida Sang Watugunung raris nyaup Diah Sinta.

-10-

2.Patih Agung Kundadwipa
Ngatag wadwa aketi melanin gusti
Sang Watugunung karebut
Anggan Watugunung akas
Elah antuk Ida nangkepin pangrebut
Patih Kundadwipa kalah
Sinami ngemasin pati.

-11-

Pengabih Ida papatihe sami raris ngawirangin
Dane patih raris ngatag wadua melanin Diah Sinta
Raris para waduane rawuh jaga ngrebut Sang Watugunung
Nanging Ida Sang Watugunung kalintang teguh tur akas kadi waja
Dagang pisan antuk ida nagnkepin para pangrejek sami
Kasuwen suwen kasor para patih Kundadwipa sami
Tur maka sami para pepatihe ngemasin pejah.

-12-

M I J I L

1. Sinta Ayu
Saking maksa ati
Kayun marabian
Sih kumasih ngayahin rabine
Katitah ngrereh kutu ngenitin
Wenten codet keaksi
Ring duur sang prabu

-13-

Raris Ida Sang Dewi Sinta
Saking nglawan nglawanin kayun pisan dane
Kayun Ida marabian sareng Sang Watugunung
Tur asih kumasih Ida Diah Dewi Sinta ngayahin rabinnyane
Kacrita mangkin Sang Diah Dewi Sinta katitah ngrereh kutu
Dewi Sinta kagiat nyingak wenten codet
Sane wenten ring duur Ida Sang Watugunung

-14-

2.Sinta Muwus
Nika duur gusti
Keni napi ceda ?
Watugunung nyawis sada kedek
Duges beli cenik nakal gati
Biang duka brangti
Ngetok antuk siut

-15-

Raris Ida Dewi Sinta metaken ring Sang Watugunung
Beli, ampura tityang purun nakenang indik duur beli
Wenten codet panggih tityang, keni napi nika Beli ?”
Sang Watugunung raris nyawis sada ica
Oh…ento duges beli cenik, beli kaliwat nakal
lantas byang beli duka pisan
I byang nigtig beli, tur ngetok sirah beli aji siut “

-16-

SEMARANDANA

1.Wawu punika I rabi
Diah Sinta macepol lemet
Inggih Ratu Hyang Bhetara
Sakeng Sue tityang nunas
Mangda kacunduk ring putra
Mangkin prasida kacunduk
Masrana gamia gamana

-17-

Inggih wawu asapunika bawos dane Sang Watugunung
Raris pramangkin Ida Dyah Dewi Sinta macepol maplisahan
“Inggih….Ratu Hyang Betara sasuhunan tityang sareng sami
Sue tityang nunas ica ring Paduka Batara
Mangda tityang prasida kacunduk ring I pianak
Sane mangkin sida raris kacunduk ring ipun
Nanging masrana Gamia Gamana tityang kacunduk

-18-

2.Uduh Watugunung cening
Cening mula putran biang
Duur cening biang ngetok
Lantas cening nilar biang
Cening buah basang ibu
Jani anggon ibu somah.

-19-

Uduh Cening-cening Sang Watugunung pianak Ibu I Dewa
Sujatine Cening mula putran biang sekala
Ento codet duwur Ceninge, biang ane ngetok aji siut
Ento maka jalaran Cening makaad ngalahin biang
Apa ya ada pelih biang ngawinang buka kene
Jeg dong suba ja, pianak ane lekadang ibu
Sahasa ane jani anggon ibu kurenan.

-20-

S I N O M

1.Diastun sampun kadartayang
Watugunung ten makirig
Nganggen rabi byang skala
Wireh sampun punyah paling
Kasaktianne munyahin
Raris nyawis baos ibu
Yening buka keto saja
Jalan lanturang marabi
Ngudiang ibu
Ngenehang ne boya boya

-21-

Diastun ibune sampun nartayang kawiaktiannyane
Sang Watugunung nenten tangkejut tur nenten wangde
Jagi nganggen rabi ibune sane ngembasan ida
Santukan kayun ida sampun paling tur punyah
Ida punyah antuk kasaktian sane kagamel
Raris Sang Watugunung nyawis baos ibune
Ibu yening keto saja buka baos Ibu mara
Jalan ja jani lanturang marabian buka ane suba
Ngudiang Ibu jani
Ngenehang ane tusing pantes kenehang

-22-

2.Dasar anake marabian
Sakeng manah tresna asih
Ne istri tresna ring lanang
Lanang tresna ring ne istri
Diastun tiang pianak yukti
Tiang tresna maring ibu
Nika ‘nggen dasar marabian
Sapuput ida manyawis
Ninggal ibu
Ngungsi taman masliahan.

-23-

Ibu janten uning dasar anake marabian
Inggih punika metu saking manah tresna
Sane istri tresna ring sane lanang
Raris sane lanang taler tresna ring sang istri
Mangkin yadiastun tiang pianak ibu sekala
Santukan titiang tresna asih ring ragan ibu
Nika anggen tiang dasar marabi sareng Ibu “.
Sesampun putut ida Sang Watugunung manyawis asapunika
Raris Ida ninggal Ibunnyane
Tur Ida ka taman sari masliahan

-24-

G I N A D A

1.Raris rawuh Hyang Narada
Ngicen Diah Sinta pamargi
Dewi Sinta suksma pisan
Raris ngrereh Watugunung
mpurayang nuni titiang
Ngulah munyi
Antuk manah tityang uyang.

-25-

Sesampun Sang Watugunung matilar, raris rawuh Hyang Narada
Ida Hyang Narada ngicen pamargi Ida Dewi Sinta mangda sida biat marabi
Ida Dewi Sinta suksma pisan ring Ida Hyang Bathara
Pramangkin Ida ngrereh Sang Watugunung
Ampurayang tityang I nuni matur iwang pisan
Purun matur patih kacuh
Santukan manah tityang uyang paling, beli.

-26-

2.Tityang uyang reh mangidam
Mangidamang Dewi Sri
Jagi anggen panyerowan
Yening beli asih tuhu
Dagingin pinunas tityang
Yan ten polih
Becikan tityang padem

-27-

Tityang matur caah cauh santukan sane mangkin tityang ngidam
Tityang mangidaman Ida Dewi Sri saktinnya Ida Shang Hyang Wisnu
Ida Dewi Sri jadi anggen tityang penyerowan jadi ngayahin dewek tityang
Inggih, yan yukti Bli asih yang dewek tityang
Ledang ugi Bli nagingin pinunas tityang sane mangkin Bli Agung
Prade Bli nenten presida nagingin pinunas tityang
Becikan sampun tityang ngemasin padem Bli Agung.

-28-

S I N O M

1.Watugunung nyawis egar
Da ja Dewi Sri abesik
Onya ja rabin Bethara
Anggon panyerowan adi
Nak mula alihang beli “
Puput mabawos punika
Pramangkin Ida mamarga
Saget Ida sampun prapti
Inggih ipun
Irika ring Wisnu Loka.

-29-

Ida Sang Watugunung egar pisan nyawis pengarsan Ida Dewi Sinta
“Beh…eda ja bantas Dewi Sri tuah aukud tagih adi
Jeg sepalaan onyang rabin betharane ne ada diswargan
Tagih adipacang anggon adi panyerowan
Bli mula lakar ngalihang manut pangarsan adine
Sapupute Sang Watugunung mabaos punika
Raris pramangkin mamarga Sang Watugunung
Tan kacrita, Sang Watugunung sampun rawuh
Inggih punika
Rawuh ring Wisnu Loka genahnyane Ida Hyang Wisnu irika ring Swarga Loka

-30-

2.Hyang Wisnu alus nyanggra
Dados Dewa tembe prapti
Napi wenten ne arsayang ?”
Watugunung gelis nyawis
Tityang tembe rawuh tangkil
Jagi ngalungsur swecan Ratu
Dewi Sri lungsur tityang
Mangda wenten mangayahin
Sinta Ayu
Rabin tityange muatang“.

-31-

Ida Sang Hyang Wisnu nyanggra alus banban
“ Ih Sang Watugunung, dewa tembe mriki rawuh ke Swarga Loka
Napi ke wenten sane buatan I Dewa ?
Sang Watugunung raris gelis nyawis
“Inggih Ratu Sang Hyang Betara, ampura tityang tembe tangkil ring I Ratu
Sane mangkin tityang jagi nglungsur suecan palungguh I Betara
Tityang nglungsur rabin I Ratu, Ida Dewi Sri
Jagi anggen tityang panyeroan rabin tityange
Diah Sinta Dewi
Rabin tityange sane muatan pesan.

-32-

PANGKUR

1.Hyang Wisnu duka pisan
Ih, cai jlema mangletehin gumi
Solah cai buron tuhu
Memene anggon kurenan
Cai pangkah pesan mai ngaduk aduk
Hyang Wisnu nglepas Cakra
Malecat sakadi tatit.

-33-

Tan sipi duka Ida Sang Hyang Wisnu miragi baos Sang Watugunung asapunika
“ Iih cai Watugunung, cai jlema ngeletehin jagat
Iba maparisolah sing bina cara solah buron
Tusing ngelah sikut, meme anggon Iba somah
Jeg mai Iba pangkah pesan ngaduk aduk kai
Puput mabaos raris Sang Hyang Wisnu nglepas cakra
Cakrane mlecat becat gati sekadi tatit.

-34-

2.Watugunung teguh akas
Ida Hyang Wisnu ten sida nangkepin
Kuciwa raris Hyang Wisnu
Watugunung ngucap ngerak
Wireh sanja baan kai cai idup
Mani dewi Sri aturang
Raris ida ninggal suargi

-35-

Ida Sang Watugunung teguh akas sakadi waja
Ida Sang Hyang Wisnu ten sida nangkepain kawisesan Sang Watugunung
Raris Ida Sang Hyang Wisnu kuciwa
Sang Watugunung raris mabaos bangras
Iih Hyang Wisnu, sawireh jani suba sanja, baang kai cai enu idup
Sakewala mani semengan aturang cai kurenan Ibane
Puput mabaos punika raris ida matilar.

-36-

MAS KUMAMBANG

1.Mangkin crita
Dewi Sinta mireng orti
Hyang Wisnu kuciwa
Ida malisah manangis
Raris rawuh Rsi Lumanglang

-37-

Sane mangkin lanturang tityang antuk carita
Idan Sang Dewi Sinta miragi gatra sane yukti
Indik Ida Sang Hyang Wisnu kuciwa mayuda sareng Sang Watugunung
Raris Ida Dewi Sinta malisah nangis
Daweg punika raris rawuh Rsi Lumanglang

-38-

2.Rsi lumanglang
Mangicen pamargi singid
Raris Ida mlecat
Manados kakawa yukti
Maring gedong nglayut tekek

-39-

Ida Maha Rsi Lumanglang
Ida Maha Rsi Lumanglang ngicen pamargi singid ring Ida Dewi Sinta
Puput mapica raris malecat Rsi Lumanglang
Ida Rsi Lumanglang raris nyti rupa dados kakawa
Raris I kakawa ngalyut ring gedong pakoleman Sang Watugunung

-40-

GINANTI

1.Watugunung raris rawuh
Dewi Sinta nyanggra gelis
Titiang sampun mireng gatra
Ratu jaya maring jurit
Nanging manah titang uyang
Benjang ratu sane lilih”

-41-

Nenten sue raris rauh Ida Sang Watugunung
Ida Sang Dewi Sinta raris nyanggra ida lengut pisan
Inggih…Beli, tityang sampun mireng orti sane yukti
Inggih punika Beli sampun jaya irika ring payudan
Sakewanten, manah tityang kantun uyang paling tur sumanangsaya
Nenten ke benjang Beli sane jagi kakkasorang olih Ida Sang Hyang Wisnu

-42-

2.Ica ngrikik Watugunung
Eda ja sangsaya adi
Togtogang ja Dewa onya
Sing sida ngalahang beli
Hyang Siwa ngicen pica
Sing kasor punapa punapi

-43-

Ida Sang Watugunung ica tur manyawis
Adi…adi jegeg Diah Dewi Sinta adi, eda Adi sangsaya teken Bli
Diastun togtogang ja Dewane makejang, orahin ngrebut dewek Beli
Pasti Dewatane tusing lakar presida ngalahang dewek Beline
Ken mawanan keto, sawireh Beli Beli maan paican Ida Bathara Siwa
Beli tusing lakar prasida kekalahang olih Dewa, Raksasa lan sing silah salwir sanjata sakti.

-44-

3.Prade ada satria agung
Maprabu bedawang yukti
Masanjata kuku ngranyap
Ento ne ngalahang beliu
Dija mirib ento ada
Wireh ento tawah gati”

-45-

Sakewala, yan ada panumadian satria mautama
Satria totonan salah rupa matenggek bedawang
Tur masanjata kuku mangrayap-ngrayap
Satria ane keketo ane pacang presida ngalahang Beli
Ane jani tegarang Adi ngenehang, dija mirib ada paragayan buka keketo
Sawireh ento tawah pesan, pasti ke tusing ada manusa ane keketo.

-46-

GINADA

1.I Kakawa raris mlecat
Madados Rsi mawali
Ngaturang panelek meseh
Maring Ida Hyang Wisnu
Hyang Wisnu suksme pisan
Endag rawi
Watugunung rawuh ngrejek

-47-

Sampun polih panelik i meseh, ngraris i kakawa matilar saking genahnyane ngintip
Mawali ngraris i kakawa dados Rsi Lumanglang
Tur gegesonan ida ngaturang pamatin dane Sang Watugunung
Ida ngaturang pamatinnyane I meseh ring Ida Hyang Wisnu
Ida Sang Hyang Wisnu suksme ring Rsi Lumanglang
Benjangne, ritaktala Sang Hyang Surya wawu makenyit
Sang Watugunung malih rawuh ngrejek Sang Hyang Wisnu maring Swarga Loka.

-48-

PANGKUR

1.Hyang Wisnu nunggal adnyana
Nyuti satria ulu empas kuku lanying
Watugunung engsek mangguh
Bayu runtag cokor ngejer
Kawisesane ical kadi kabancut
Elah Hyang Wisnu mantigang
Runtuh lemet ring pertiwi

-49-

Ida Sang Hyang Wisnu raris nunggalang idep
Ngraris Ida nyuti rupa dados satria salah rupa, maprarai bedawang makuku ngrayap-ngrayap
Ida Sang Watugunung kagiat ngaksi I meseh
Risampun Sang Watugunung ngaksi I meseh pramangkin bayunnyane runtag tur cokorne ngejer
Pramangkin kawisesan ida ical kadi wenten anak mancut
Jeg dangan raris antuk Ida Sang Hyang Wisnu mantigang Ida
Sang Watugunung runtuh mapantigan ring pertiwine.

-50-

2.Dina daweg runtuh Ida
Redite kliwon Watugunung duk niki
Kucap runtuh Watugunung
Benjang semeng wawu seda
Duk nika Soma Umanis Watugunung
Kucap dina candung watang
Pinget seda sang durbudi

-51-

Inggih caritayang sane mangkin ritatkalaning Sang Watugunung kasor
Sang Watugunung kasor runtuh ring pertiwi, ring rahina Redite Kliwon Watugunung
Rahina punika raris kinucap Rahina Runtuh Watugunung
Sakewanten benjangne wawu Ida seda
Ida Sang Watugunung seda ring Rahina Soma Umanis Watugunung
Ring Rahina sedan Sang Watugunung kinucap Rahina Candung Watang
Ring rahina punika maka pinget sedan sang dursila minakadi Sang Watugunung

-52-

3.Begawan Lumanglang prapta
Duk Anggara Pahing Watugunung raris
Dukan ida tan kawuwus
Layonne kapaid mileh
Dina paid paidan kucap duk iku
Puput kapaid malincer
Kagenahang teleng margi

-53-

Benjangne raris rawuh Ida Sang Begawan Lumanglang
Ida Begawan Lumanglang rawuh ring kalaning rahina Anggara Pahing Watugunung
Tan sipi dukan Ida Begawan Lumanglang
Raris layon Sang Watugunung kapaid milehan
Punika mawinan raris rahina duk punika kabawosang dina Paid-paidan
Ring sampune layon Sang Watugunung kapaid midehan
Raris layon dane Sang Watugunung kagenahang ring telenging margi.

-54-

GINADA

1.Rsi Buda welas arsa
Sang Watugunung kaurip
Dina urip kaucapang
Ring Buda Pon Watugunung
Ida Hyang Wisnu tangeh
Jeg pramangkin
Watugunung kepademang.

-55-

Begawan Budha kangen nyingak Sang Watugunung
Ngraris Ida Begawan Budha ngurip Sang Watugunung
Mawinan duk rahina punika raris kinucap dina Urip
Daweg punika tepengane rahina Buda Pon Watugunung
Ida Sang Hyang Wisnu uning Sang Watugunung murip malih
Raris pramangkin
Ida Sang Watugunung kapademang malih olih Ida Sang Hyang Wisnu

-56-

2.Rsi Wrespati nguncar mantra
Sang Watugunung kaurip
Polih Ida mategtegan
Wrespati wage Watugunung
Kucap dina panegtegan
Naging malih
Hyang Wisnu rawuh mademang.

-57-

Raris rawuh Ida Begawan Wrespati nguncarang japa mantra
Ida Sang Begawan Wrespati ngurip Sang Watugunung
Sang Watugunung nyeneng tur polih mategtegang ajebos
Duk punika ring dina Wrespati Wage Watugunung
Mawinan rahina punika kawastanin dina Panegtegan
Sakewanten malih raris
Ida Sang Hyang Wisnu ngamademang Sang Watugunung

-58-

PUCUNG

1.Semeng ruput
Sukra kliwon Watugunung
Hyang Siwa prapta
Sang Watugunung kaurip
Raris lantur
Ngredana dewa sinamian

-59-

Benjang semeng ritatkalaning Sang Hyang Surya wawu medal
Rahina Sukra Kliwon Watugunung daweg punika
Rawuh Ida Sang Hyang Siwa
Ida Sang Hyang Siwa welas arsa, sweca ngurip Ida Sang Watugunung
Puput sapunika lanturang malih
Ida Sang Hyang Siwa ngredana para dewata sami

-60-

2.Dina iku
Pangredanan wastan ipun
Hyang Siwa masabda
Uduh Hyang Wisnu luih
Idih ingsun
Lebar ja dukan I Dewa.

-61-

Raris rahina Sukra Kliwon Watugunung punika
Kawastanin Rahina Pangredanan
Ida Sang Hyang Siwa raris mawacana
Uduh…Dewa Hyang Wisnu kalintang mautama wiyakti I Dewa
Nira ngidih kapening I Dewa
Ane jani suka ja nglebar duka brangsti I Dewane

-62-

SINOM

1.Depang Watugunung nyeneng
Anggon pinget jlema ririh
Tusing madasar agama
Mangawinang bingung paling
Tuwah ngae uwug gumi
Sang Hyang Wisnu satinut
Raris ida mawecana
Ih Watugunung durbudi
Kema tuntun
Panjak pang sing cara iba”

-63-

Nira ngidih I Watugunung depang nu idup
Apang ada pinget ulian ngelah kaduwegan
Duweg nanging tusung kadasarin tutur agama
Ento ane ngawinang kenehe inguh paling
Kaduwegane anggone ngawe uwug digumine
Ida Sang Hyang Wisnu satinut ring pangarsan Sang Hyang Siw, raris mawali kadi mula
Ngraris ida mawecana majeng ring Sang Watugunung
Eech…cai Watugunung…kalintang corah dewek cai ne
Jani kema cai nuntun
Apang panjake tusing corah nulad solah Iba”

-64-

DURMA

1.Sang Watugunung raris sabatang Ida
Rabine lan patih ngabih
Nglelana ring buana
Slegenti mangenter jagat
Panjak nguntap Sang Hyang Aji
Pang ten dursila
Kadi Watugunung riin.

-65-

Raris Ida Sang Hyang Wisnu nyabatang Sang Watugunung
Rabin Sang Watugunung miwah Pepatihe sami taler kesabatang
Raris maka sami ring jagate manglelana
Tur slegenti ida ngenter panjake ring buana
Panjake raris nguntap Sang Hyang Aji Dewi Saraswati
Nunas panugrahan tur tuntunan mangdane nenten dursila
Inggih punika sakadi Ida Sang Watugunung

-66-

2.Saniscara Manis Watugunung dina
Hyang Saraswati mayogi
Ida ngertiang panjak
Mangda tan punyah kawruhan
Ring banyu pinaruh raris
Panjake nunas
Aji pangweruh ne yukti

-67-

Ritatkalaning Rahina Saniscara Umanis Watugunung
Ida Sang Hyang Aji Dewi Saraswati mayoga
Daweg punika Ida mayoga ngertiang damuh idane sami
Mangdane nenten malih punyah antuk kaweruhan wyadin kaduwegan
Benjangne ring rahina Redite Pahing Sinta kaucap Banyu Pinaruh
Sami damuh idane nunas panugrahan
Mangda mikolihang aji pangweruhan sane sujati medasar antuk Dharmaning Agama

-68-

3.Punika runtuh Watugunung carita
Becik anggen suluh ati
Mangda krama onya
Nenten punyah kawikanan
Kirang langkung sinampuri
Ngiring puputang
Sineb antuk prama santi

-69-

Inggih para pamiarsa sareng sami.. asapunika sampun katur carita Runtuh Watugunung
Carita punika becik pisan anggen sasuluh urip
Pangaptin tityang mangdane damuh sareng sami
Inggih punika mangda nenten punyah antuk kawikanan utawi kaduwegan
Kirang langkung atur tityang, prade wenten atur sane ten manut ring kayun tityang nglungsur sinampura
Sane mangkin ngiring puputang rawuh iriki
Tur sineb tityang antuk Parama Shanti
“ Om Shanti Shanti Shanti Om”

~ Article view : [2622]