Kidung Manusa Yadnya

1330

KAWITAN TANTRI

1.Wuwusēn Bhupati,
Ring Patali nagantun,
Subaga wirya siniwi,
Kajrihing sang para ratu,
Salwaning jambu warsadi,
Prasamātũr kembang tawon

2.Tuhu tan keneng api
Pratapa sang Prabu,
Kesyani ruktya sajnyari,
Sawyakti yan hari Wisnu,
Nityang de hulaping ari,
Çridara patra sang katong

3.Wetning raja wibhawa
Mas mani penuh,
Makinda yutaning bahudanda
Çri Narendra Çri Singhapati,
Hujaring Mpu Bhagawanta,
Ridenira pancanana,
Bratang kapancasyan,
Hatur Hyang Dharma
Nurageng bhuh.

4.Kading kreta yuga
Swapurneng nagantun,
Kakwehan sang yati,
Sampun sama jayendrya,
Weda tatwa wit,
Kantinen de Çri Narendra,
Nityasa ngruci tutur,
Tan karaseng wiku hapunggung,
Wyara brantajnya jugul.

DEMUNG SAWIT
(bawak-dawa)

1.Tuhwatut bhiseka Nrapati,
Çri Eçwarya dala,
Dala Kusuma patrang lung,
Eçwarya raja laksmi,
Sang kula hamenuhi rajya,
Kwehing bala diwarga
Mukya sira Kryan Patih,
Sang Niti Bandeçwarya patrārum.

2.Nityaca angulih ulih amrih,
Sutrepting nagara,
Lan sang para dimantrya,
Tuhu widagda nglus bhumi,
Susandi tinut rasaning aji,
Kutara manawa mwang sastra
Sarodreti matangyan
Tan hanang baya kewuh.

3.Pirang warsa Çri Nrapati Çwaryadala,
tustãngering sana kalang diwa rahayu,
Çri Narapati Lagya gugulingan ring taman,
Ring yaça ngurddha hangunggul,
Yaya miçreng tawang,
Tinumpyatak inukir,
Kamala kinanda kanda,
Langu hinupacareng santun.

4.Mangemiyat kalangen ikang nagara,
Tiçoba awiyar Indra Bhawana nurun,
Kweh tang pakwana titip,
Pada kabhinawa,
Dening sarwendah linuhung
Liwar sukanikang wong,
hanamtami kaapti,
harumpukan sari sama
angrangsuk bhusananeka marum.

5.Sakuwu kuwu mangkin suka,
Ramya mahotsawa,
Munyang tabe tabehan
Sinamening gending curing,
linawu wina kinidungan
Swapitaning ratna wadhu,
Lagya nawung rasmi, Sinang
yoga dening yayah indung.

6.Hentryarsa Çri Bhupati Mulat,
Wilaçanikang wwang,
Sajalwistyarsa handulur,
Kadangnya nawung ragi,
Ramya sopacara langu,
Tut marga amijamijah,
Wruh Çri Maha Bhupati,
Nora suka madani sinawung.

7.Tan koningeng ratri henjing
Çri Narendra wus ira asnana,
Mentas asalin kampuh petak
Halus botlor açri,
Tekaning sabuk waja bresih
Panwahwa susur,
Lumekas amuja,
Munggwing maharidanti,
Ryagraning wukir-wukiran,
kinusa ring wekuntang dekung.

8.Wruh sireng tatwa samadhin
Deha çudha, sanustana
Sanghyang Sopakaranya
Huwus, nangarasmerti
Tumuli mijil Çri Narendra,
Sampun angrangsuk kaprabun,
Hadikara abhra sumunu urnabhugaçri,
Tuhu sang Çri Haridara,
Penuh tang mas manikeng bapuh.

GINADA

1.Saraswati Dewi Jnana
Dewi pamrastistha yukti
Niki bhaktane mapandes
Mangda sami nemu rahayu
Mangicalang panca klesa
Maka sami
Brahma Wisnu Maheswara

2.Lugrahin Dewa picayang
Upacara mangda suci
Brahmana Wisnu Maheswara
Saraswati, Laksmi katur
Parwati Sawitri Durga
Tresna asih
Nglebur sarwa papa dosa

3.Dewa-Dewi ring Kahyangan
Tityang sami pedek tangkil
Malarapan upacara
Mapandes mangda rahayu
Ngicalang sekancan mala
Mangda suci
Tresna asih mabraya

4.Brahma Wisnu para Dewa
Lugrahin bhaktane sami
Mangda sarwa papa klesa
Ical dosa mwah sadripu
Suci bhakti tresna bagya
Prema shantih
Mabraya saling sayangang

5.Yadnya Mapandes Punika
Ngastiti ring Sang Hyang Widhi
Tresna asih sweca lugra
Ngicalang papa sadripu
Mogi sami para dewa
Om Hyang Widhi
Sweca asih mapicayang

6.Bhaktin tityang mangkin cingak
Bhakti ayu luhur suci
Katur ring para Dewata
Siwa Brahma Mahawisnu
Parwathi Sawitri Durga
Manyuryanin
Ngicen tirtha panglukatan.

7.Mapandes nenten ma parna
Yan momo tan sipi-sipi
Ring cangkem meseh magenah
Mrupa pangan miwah tutur
Punika patut becikang
Patunain
Punika teges mapandes

8.Ganapati sane lintang
Ngetep caline asiki
Mawinan Ganesh digjaya
Ngasorang sekancan ripu
Nilarudraka kakawonang
Meseh sakti
Malarapan ngeret indria.

9.Untu sri punika patpat
Calinge taler kakikir
Lambang sadripune ical
Wicaksana jnana tumbuh
Ngasorang meseh ring raga
Ganapati
Ngasorang Nilarudraka

10.Nilarudraka ring raga
Momo cangkeme tan sipi
Punika sandang icalang
Majalaran tatwa tutur
Tuture patut resepang
Satya Widhi
Tunasin plajahan Weda

11.Tuture nguni elingang
Dewa Kala, Ganapati
Untune katatah melah
Prasida ngasorang ripu
Prasida manggihin Siwa
Dewa sakti
Hyang Siwa Om Namaswaha

12. Pirengan yukti resepang
Mapandes ngawinang suci
Yan beneh ban makta raga
Sampunang lempas ring tutur
Turu Brahma, Wisnu Siwa
Om Tri Murti
Bekel pati urip bagya.

PUPUH SINOM

1.Tatwa mapandes kidungang
Pupuh sinom sane asri
Tatwa mapandes ring satra
Satra puranane rihin
Nyihnahang tatwa ne luhur
Indik teges tatwa satra
Teges mapandes ne yukti
Tutur dumun
Ngicalang roga sarira

2.Nilarudraka ring rana
Ngasorang dewata sami
Dewa Dewi mangun tapa
Mapinunas ring Hyang Widhi
Mangda polih pawisik
Prasida ngasorang musuh
Sang Hyang Widhi mapaica
Ngicen wahyu mahasidi
Indra tuhu
Ledang ida nunas ica

3.Ganesha Gajawadana
Manut tutur sane nguni
Tutur Semaradahana
Tatwa Dewa Ganapati
Kautus Om Dewa Dewi
Siwa Brahma Maha Wisnu
Wayu Agni miwah Indra
Ngarepin mesehe sakti
Meseh tuhu
Maparab Nilarudraka

4.Sang Hyang Widhi mangandika
Mangda murug musuh sakti
Putran Ida Dewa Siwa
Biyange Om Sri Parwati
Winayaka putra sakti
Mademang musuhe tuhu
Ganapati jaya digjaya
Mamunggel caline siki
Nika tuhu
Sanjata lintang utama

5.Teges mapandes punika
Ngicalang momone sami
Malantaran simbul tatwa
Ngikir untu miwah caling
Untu sri punika sami
Calinge katatah milu
Nenem sami ne katatah
Lambang sadripu wyakti
Tatwa luhur
Pican Brahma Wisnu Siwa

6.Brahma Wisnu Maheswara
Durga Laksmi Saraswati
Lugrahin Dewa picayang
Para bhakta sane mangkin
Mapandes masuci bersih
Upacara ne rahayu
Sekancan momone ical
Kaicen Sri Ganapati
Suci luhur
Mangda ngamolihang bagya

7.Mapandes nenten maparna
Yan momo tan sipi sipi
Banggras bawos galak pisan
Ring rerama nenten bhakti
Tan bhakti ring Dewa Dewi
Mabraya tan pati rungu
Indriyane tan majangka
Dewa Dewi Hyang Trimurti
Nenten cumpu
Brahma Wisnu Maheswara

8.Teges mapandes utama
Ngeret indria maka sami
Utama cangkem punika
Mangda tan ngacuh mamunyi
Majeng ajengan ne luwih
Ngamargiang tatwa luhur
Satra Weda ne utama
Upanisad Purana sami
Nika anut
Mangda urip tresna bagya

9.Punika teges mapandes
Mangda uning Sang Hyang Widhi
Yan momo kalintang lintang
Sinah Dewa ngedoh sami
Durga Laksmi Saraswati
Brahma Siwa taler Wisnu
Nenten ledang mapaica
Yan momo tan sipi-sipi
Teges ipun
Tatwa Weda ne margiang

10.Resepang tatwa matatah
Mateges lintang utama
Mamunggel loba angkara
Papa dosa makasami
Lantaran malajahin aji
Aji sastra Weda luhur
Bhakti ring Widhi lan Dewa
Makarya anggen subhakti
Sinah rahayu
Rahayu manggihin moksha.

MAS KUMAMBANG
(pawiwahan)

1.Uduh ratu
para Dewa mwang Hyang Widhi
Cingak bhaktin titiang
Tityang matur bhakti suci
Icen tityang panugrahan

2.Om Hyang Widhi
tityang matur puja puji
Nunas mangda rahajeng
Pengantene sareng kalih
Mangda shanti kerta bagya

3.Om Hyang Widhi
antene cingakin mangkin
Wisnu Laksmi s’kala
Smara Ratih ya masanding
Bagus abra jegeg alep

4.Bagus genjing,
jegeg sih antene kalih
Ratih lan Smara
Tresna bagya kenyar kenyir
Lugrahin putra suputra.

5.Brahma Wisnu
Iswara Dewata suci
Bhakti nyabran dina
Makarya jemetang sai
Sinah shanti tresna bagya

6.Sampunan lali
nyayangang sarwa prani
Sami Wdhi ngreka
Sekancan sane numadi
Sewos karma atma tunggal

MAS KUMAMBANG
(OTONAN)

1.Brahma Wisnu,
Iswara Trimurti sakti
Icen rarene jnana
Mangda dados suputra jati
Bhakti ring Widhi lan Dewa.

2.Siwa Iswara,
ajin Om Kumara yukti
Om Dewa Kumara
Nyuciang letehe sami
Ngawenang jagate kertha

3.Dewa Kumara
putran Ida Gangga Dewi
Gangga lintang tresna
Majeng ring Kumara siddhi
Dewa rarene samian.

4.Subramanyam,
cingakin rarene mangkin
Sane kopacara
Mangda bagya ayur dehi
Lunas lanus shanti prema

5.Om Kumara,
lugrahin rarene alit
Mangda wicaksana
Ring daging pustaka suci
Weda Smerthi Upanisad.

6.Dewa Kumara
suryanin damuhe sami
Rarene utama
Mangda dados suputra jati
Asih bhakti ring Dewata.

7.Dewa Kumara,
icen rarene mangkin
Icen dirgayusa
Marerama bhakti tuwi
Paras paros sarpanaya

8.Om Kumara,
Jaya Kumara kapuji
Tityang matur suksma
Geng ampura tityang mangkin
Mogi Dewa sweca lugra.

WILAT MAYURA
(bawak)

1.Sarwi angataging sarwa sinom
Sarwi abangis ring luhur
Pangrikning semara angelur
Kasangan den lwahing waris
Sakwehing wong amemaluk
Taluktak lan jurang suarania
Anarunger talinia
Kumeroncong tibeng parangan

2.Angrerimang sang ulungun
Sang lara angundur guyu
Sang karwa lingnia kasemaran
Amawa istri kaleson
Dadya ta amuwuhing angrawit
Sasolah ira sang arum
Sang kakung lingnia
Duh yayi paran denkwa
Dumunung sakeng laras ta

MADWIJATI
(rara-wangi)

Nihan polahing sang tatas wiku,
Nawang bhumi langit
Dija ento warangane
Punika tegakan wiku
Wulan surya lawan wintang
Sampun kawasne ring langit
Endi pamating ipun
Mwang riuriping banyu asri.

PUPUH ADRI

1.Om Ksama pujaning hulun,
Yan ati wimuda
Pralanggya sungapamuji
Ripada sang hyang sinuhun
Tan pamatra tan pasantun
Hina rikaya wak manah
Nging sradha bhakti panungsung
Nugraha ring nis sahaya
Wineh saluwir ning sinandya.

2.Tuhun ring wang budhi sadhu
Nis sangsaya muja
Rikita hyang maha suci
Witning sahanan tumuwuh
Maka anggo pasuk weta
Nresti samasta bhawana
Sangkeng prakerti ya metu
Dadya panca maha bhuta
Manah budhi ahengkara

BRAMARA SANGUPATI
( dawa )

-.Amurwa ribasa sinuksama sandining atanu
-.Wyariati saduning kalangun ndan amerih
-.Lahunira ring taman murang gati watunikang kirana
-.Lumbra wredhi rumning adrya udyana lelangon.

~ Article view : [898]