Karmapala

2868

Kacerita Sang Panca Pandhawa sakadi Sang Dharmawangsa, sampun tutug suwen ida nyeneng ratu, 60 warsa raris karatone kaserahang ring putun ida, sane maparab Sang Pariksit, nyeneng ratu ring Astinapura. Sang Panca Pandhawa raris lunga saniasin sareng nem-nem, makadi Sang Dharmawangsa, Sang Bhima, Sang Arjuna, Sang Nakula, miwah Dewi Dropadi. Ida sareng sami masusupan ring alase. Jeg tanpa rarapan, saget wenten asu asiki nutug Sang Dharmawangsa.

Yening akudang sasih suwen idane sami manglalana ring alase, mangkin sampun rauh ring Gunung Imawan. Irika sami nglarang woga samadhi, ngastawa Ida Sang Hyang Parama Wisesa. Wusan mamuja malih nglanturang pamargi ngilehin bancang gununge. Kala irika Dewi Dropadi kantu, raris ida seda. Matur Sang Bhima, beli Sang Dharma cingakin dewi Dropadi, boya tulung ida. Masaur ida sang Dharmawangsa “Adi Sang Bhima eda adi sanget sedih, krana ia tresna ngayahin iraga ajak lelima. Nanging ia bas nganeh tresna teken Sang Arjuna paling teleb. Nah ene suba karmapalanne twara sama rata tresnanne.”

Nenten suwe Sang Sadewa kantu raris ida seda. Matur Sang Bhima “Beli Sang Dharma cingak puniki Sang Sadewa seda, sapunapi karman ipune riyin?”. Ngandika Sang Dharma “Kene adi dening ia ngrasa teken dewekne paling pradnyan, mrasa teken mawibhawa, metu sombong tur punyah teken kabisan, ento ane makrana dosa. Ne jani payu nemu karmapalanne”. Raris katinggal.

“Beli Sang Dharma nemangking Sang Nakula padem, sapunapi karman ipune rihin?”. Ngandika Sang Dharma “Kene adi, digumine tusing ada madahin kabagusan iadi Sang Nakula. Dadi metu angkaran buddhinne sombong baan kabagusan. Ento makrana jani ya nemu karmapalanne”. Raris katinggal.

Malih matur Sang Bhima. “Beli beli Sang Dharma, mangkin iadi Sang Arjuna padem. Sapunapi karman ipune riyin?”. Ngandika Sang Dharma “Kene adi, pangakunne kaliwat jumbuh ngrasa teken dewek sakti, tur sanggup lakar ngalahang sakancan musuhe. Pmragat pepes pesan ia mundur, krana ia takut mati. Nah ene suba karmapalanne jani tepukina”.

Matur Sang Bhima kasakitan “Aduh beli agung padem tiang mangkin. Napi mawinan titiang sapuniki?”. Ngandidka Sang Dharma “Adi jani beli nerangan prawretin adine. Adi kaliwat loba teken ajeng-ajengan, twara pedas teken laksana jele melah mangucap bangras, tur tanpa clatu, ngunggulang dewek sakti. Ene karmapalan adine tan anut teken dharma, twara nyidayang nutug beli”.

Ne mangkin sampun telas Sang Catur Pandawa kalih Dewi Dropadi seda. Mangkin Sang Dharmawangsa ngraga mamargi, kairing antuk asu aukud. Nenten suwe saget rauh Bhatara Indra kairing antuk para dewata, miwah widyadara widyadari, raris ida ngandika. “Cening Sang Dharmawangsa, eda dewa sedih buat adin kalih rabin idewane seda. Dening mula suka dukana maruntun. Sakancaning maurip tan luputing mati, nuut karmapalane numadi. Jani cening raga dharma maputus, astithi bhakti wenang manggih swargaluwih, lautang cening munggah ring kreta kencanane.

Matur Sang Dharma, “Inggih Ratu Bhatara, sadya pisan titiang polih waragugraha swarga. Wan wantah bhatara ledang, titiang nunas mangda sareng asune puniki munggah kaswargan”. Ngandika Bhatara Indra, “Uduh cening, tusing nyandang cening nresnain cicing, dening ento buron leteh, rusuh, sarwa bhaksa”.

“Ratu bhatara, neneten dados titiang ngutang asu puniki, antuk bhaktin ipune nerus, tinut ring sapamargin titiang”.

Malih ngandika Bhatara Indra, “Duh cening, ila-ila pesan aname ngutang sameton sane tressna teken idewa”. Matur Sang Dharna, “Nyama kalih kurenan titiange nenten mawasta bhakti syaga, yening matinggal tresna duk kari urip, antuk ipun tan anut ring pamaragin titiange. Asu anut ring titiang aput ipun tresnain. Yan ten sareng asu puniki, banggiang titiang nenten manggih swargan”.

Wau asapunika atur Ida Sang Dharamwangsa, jag ical asu punika, saget katon nyalantara Sang Hyang Dharma, tur ngandika, “Suba ping pindo bapa mintonin kayun ceninge. Ipidan dugase di dwetawanu, sinah susatyan ceninge nulus mudit. Dugas adin ceninge makejang mati. Bapa lakar ngurip adiri, apang cening mamilih. Nanging cening nagih apang Sang Nakula ane urip, tusing Sang Arjuna atawa Sang Bhima, ane ajak tunggal garba. Pamragat makejang urip bapa. Jati tuah cening dharma nulus, tan pamrih, dahat satya, majeg, twara alap aneh. Cening tusing mamuat angkasukan padidi, nanging mamuatang kasukan gumi muah nagarakrama. Nah jalan jani idewa budal, wenang cening nemu swarga luih”.

Sarauhe ring swargan, Sang Dharma mataken, “Ratu Bhatara, ring dija nyama miwah kurenan titiange, dados nenten wenten iriki. Punika Sang Satus Korawa dados sami polih kasukan ring swargan”. Sang Hyang Indra raris nartayang, “Cening Sang Dharma, Sang Hyang Widhi sujati bajeg ngamargiang karma phala. Sawireh Sang Korawa taen malaksana melah abedik, kaicen ia swarga akejep. Sameton idewane taen malaksana pelih, linyok ring guru, patut ia nrima sangsara akejep. Nah jani suba ngecak watesne paican Ida Hyang Widhi, patut jani masilur. Sang malaksana ayu, nyama kalih rabin idewane, uli jani kayang kawekas manggih swarga luwih. Sang malaksana jele, melog-melog, misuna, momo angkara, loba, alpaka guru, makadi sang satus korawa, uli jani nemu papa neraka kayang kawekas, dening karmanne tan rahayu”.

~ Article view : [1892]