Prabu Watugunung

1686

Mohon support WEB Sastra Bali dengan mensubscribe channel youtube ORGANIC MIND

Ida Sang Prabu Watugunung nyakrawerti ring panegara Gilingwesi. Ida Sang Prabu madue istri prami kakalih, dahating ayu angayan-ayan, waluya ngasorang kalistuayuan para widiadarine ring suarga loka. Sane kapertama mapesengan Dewi Sinta, sane kaping kalih mapesengan Dewi Landep. Ida Sang Prabu Watugunung wiakti prabu wibuhing bala tur dahating mawisesa. Ida Sang Prabu Watugunung madue putra 27 diri luih-luih. Pesengan putran idane soang-soang inggih punika: sinta, ukir, kulantir, tolu, gumbreg, wariga lan salanturnyane ngantos watugunung. Makasami putrane puniki embas mabiang asiki, inggih punika saking Dewi Sinta.

Kacrita risada kala, sadawege Ida Sang PrabuWatugunung merem ring bale-balene, gelung kaprabonane sampun kagenahang. Duk punika Ida Dewi Sinta pastika pisan polih ngaksinin prabun Ida Sang Prabu wiakti wenten pecak kanin rahat, biket ageng. Antukan kawentenane sakadi punika, Ida Dewi Sinta murunang matur pitaken Ida Sang Prabu Watugunung parama ledang nguningayang saparindikanidane. Kabaos, daweg Ida Sang Prabu kantun alit, Ida wantah anak alit kalintang kual. Antuk kakualan idane punika, sadawrg biange nulek ngledokang titisan antuk siut. Santukan biange kapuhan antuk panes turmaning raris Ida Sang Watugunung alit macara, kandugi biange duka. Ida Sang Prabu Watugunung raris prabune kabeet antuk muncuk siut ajengane. Kandugi ngamedalang rauh akueh. Antuk punika anake alit raris salit arsa, raris nilar raga, nilarin genah biange. Murang-murang lampah, saparan-paran lakune.

Ri wau asapunika Sang Prabu Watugunung macarita, dahating tangkejut Dewi Sinta mirengang daging caritan Sang Prabu Watugunung. Blegbegan engsek pikayune abosbos. Dewi Sinta eling ring kawentenane punika, wiakti polih sahasa ngetok prabun okane antuk siut turmaning okane ical nenten prasida katutan rauh mangkin. Indike punika pastika sampun sakadi sane kacritayang antuk Ida Sang Prabu. Rasa sedih tan ambat-ambat, agung dosa tan sinipi, yening kapikayun-kayunin nyansan nuke nganinin ulun angen. Mariselsel raga, dados anak istri kanggen rabi antuk I anak. Antuk punika Dewi Sinta ngrincikang naya upaya, mangda prasida mapalasan, tur nenten malih kawawa dados istrin Sang Prabu Watugunung.

Santukan Ida Sang Prabu Watugunung miarsayang kawentenane sakadi sepi abosbos, punika mawinan Ida mataken, punapi mawinan Dewi Sinta dados meneng. Antuk punika Dewi Sinta nenten kirang naya, nganikayang sane wenten ring pikayun wantah nenten wenten sios ida wiakti angob ring kagungankalih kawisesan Ida Sang Prabu. Sakewanten, sakadi atur Ida Dewi Sinta, Ida Sang Prabu Watugunung yadiastun wirya sakti, during prasida ngasorang suargane tur during molihang rabi widiadari saking suargan. Manut pikayunan Ida Dewi Sinta, yaning Ida Sang Prabu nglamar widiadari ring suargan, janten pacang wenten yuda,Ida Sang Prabu Pacang Kaon, tur pastika sampun Ida Sang Prabu Watugunung sane ngawawa raganidane pacing newata punika anggen Ida jalaran mapasahan sareng Ida Sang Prabu Watugunung.

Kaketus saking:
Pupulan Satua Bali/geguritan Watugunung
Olih: Drs. I Pt Gde Suata.

~ Article view : [1114]